dr hab. EWA ZALEWSKA, prof. AMW

W ramach dotychczasowej działalności zawodowej pracowałam w przedszkolu i szkole podstawowej (w klasach początkowych). Przez wiele lat byłam związana z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego (Zakład Dydaktyki). W 2015 roku uzyskałam tytuł doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki. Od października 2016 roku jestem pracownikiem AMW w Gdyni.

 

Ważniejsze publikacje:

E. Zalewska, Ideologiczne konteksty działalności zawodowej nauczycieli w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, s. 207.

E. Zalewska, Obraz świata w podręcznikach szkolnych do klas początkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s.309.

E. Rodziewicz, K. Rzedzicka, E. Zalewska (red.), Gdańskie rodowody pedagogiczne: geneza – kontynuacje – inspiracje – przemieszczenia znaczeń pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004, s.295.

E. Zalewska, „Przekonasz się, że warto chodzić do szkoły” czyli o niektórych aspektach socjalizacji do roli ucznia z perspektywy podręczników do klasy pierwszej, „ Problemy Wczesnej Edukacji” 2005, nr 2.

J. Jędza, E. Zalewska, P. Zamojski, Techniczny, epistemologiczny i kulturowy wymiar metod kształcenia. Casus metody Montessori , „Problemy Wczesnej Edukacji” 2015, nr 1.

E. Zalewska, Obraz szkoły w niemieckich podręcznikach do klas początkowych: inspiracje wyzwania dla polskiego dyskursu podręcznikowego i praktyk edukacyjnych, „Studia Pedagogiczne” 2015, nr . XVIII.

E. Zalewska, Kształcenie zintegrowane jako koncepcja zmiany w polskiej edukacji początkowej, (w:), Pedagogika wczesnoszkolna –dyskursy, problemy, rozwiązania, D. Klus – Stańska, M. Szczepska - Pustkowska (red.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

E. Zalewska, Programy kształcenia i podręczniki szkolne w edukacji początkowej jako „wybór z kultury”, (w:) Pedagogika wczesnoszkolna –dyskursy, problemy, rozwiązania, D. Klus – Stańska, M. Szczepska - Pustkowska (red.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

E. Zalewska, Pedagogik wczesnoszkolna, (w:), B. Śliwerski (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Pedagogika t. IV, Gdańsk 2010.


Zainteresowania naukowe:

pedagogika wczesnoszkolne, edukacje alternatywne, problematyka pedeutologiczna, programy i podręczniki szkolne, innowacje pedagogiczne.Absolwentka studiów magisterskich Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku na kierunku pedagogika oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie nauczania historii i studiów podyplomowych na kierunku Dietetyka w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku. Wykładowca w Instytucie Studiów Edukacyjnych Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Sekretarz Komitetu Redakcyjnego i redaktor techniczny czasopisma naukowego „Colloquium”.

Zainteresowania naukowe:

Historia oświaty i wychowania, nauczyciel i uczeń w systemie kształcenia, profilaktyka i terapia uzależnień, edukacja żywieniowa.
Absolwentka pedagogiki – nauczania początkowego na Uniwersytecie Gdańskim. Do 2014 roku zatrudniona w macierzystej uczelni w Zakładzie Historii Nauki, Oświaty i Wychowania, gdzie pracowała na stanowiskach – od asystenta do prof. nadzwyczajnego. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki osiągnęła w 1995 roku na podstawie dysertacji Strajki szkolne w Prusach Zachodnich i stosunek do nich społeczeństwa polskiego, zaś habilitację w 2014 roku na podstawie dorobku naukowego i książki Szkolnictwo oraz działalność kulturalno-oświatowa w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej, religijnej i językowej mniejszości narodowych i etnicznych w województwie gdańskim (pomorskim) w latach 1989-2007. Od 1.10.2014 roku zatrudniona w Instytucie Pedagogiki Akademii Marynarki Wojennej na stanowisku prof. nadzw., a od 1.09.2016 roku dyrektor Instytutu. Członek Towarzystwa Historii Edukacji i Zespołu Redakcyjnego czasopisma „Colloquium”.

Dr hab. Lidia Burzyńska-Wentland, prof. nadzw. AMW jest autorką 2 monografii, 2 prac pod redakcją oraz 67 artykułów naukowych z zakresu: pedagogiki porównawczej w Polsce i na świecie; nauki i szkolnictwo w zaborze pruskim w Prusach Zachodnich w XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych Polaków – od szkół ludowych po szkolnictwo wyższe; w tym również autoedukacja polonistyczna i historyczna polskiej młodzieży uczącej się w gimnazjach pruskich; szkolnictwa, oświaty i kultury mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i na Pomorzu Gdańskim od 1945 roku do chwili obecnej oraz „Pamięć” nauczycieli okresu PRL-u.
Iwona Królikowska

Biogram:

Mgr Iwona Królikowska ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku socjologia. 

Otwarty przewód doktorski, Uniwersytet Gdański, Instytut Socjologii, Filozofii i Dziennikarstwa, socjologia

Studia podyplomowe: Doradztwo zawodowe z elementami coachinguWybrane publikacje:

1) Królikowska I., Suchocka A., Jaka tolerancja w tworzącym się społeczeństwie wielokulturowym?, „Studia Paradyskie”, 2009,  Tom 19, 2009

2)Królikowska I., Pedagog – zawód przyszłości?, „Colloquium”, 2010,  nr II

3)Królikowska I., Stereotypowe postrzeganie świata arabskiego w kontekście pracy a charakterystyka narodowych cech arabskiej kultury organizacyjnej, „Zeszyty Naukowe AMW”, 2010, nr 52/187A

4)Królikowska I., Polski marynarz jako komponent kształtowania wielokulturowej morskiej przestrzeni Europy, [w:] Człowiek w Europie. O polityce, która rządzi losami człowieka, red M. Franz, K. Kościelniak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011

5) Królikowska I., „Nasza idealna szkoła”– o oczekiwaniach i partycypacji rodziców w życiu podstawowej szkoły prywatnej, „Colloquium”, 2012 , nr III

6) Królikowska I., Bezpieczna wielokulturowość?, [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa. Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Praktyczne aspekty bezpieczeństwa, red. A. Piotrowski, M.  Ilnicki, tom III, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2012

7) Chojnowska M., Królikowska I., Human factor — the weakest link of security system, „Annual of Navigation”, 2013, nr 20

8)Chojnowska M., Królikowska I., Wychowanie morskie w działaniach Ligi Morskiej i Rzecznej, [w:] Z Ligą czy bez Ligi? 95 lat Ligi Morskiej i Rzecznej, red. B. Pączek Wydawnictwo JP, Gdynia 2013

9) Królikowska I., Suchocka A., Kreowanie tożsamości kulturowej jako wyzwanie XXI wieku, „Colloquium”, 2014, nr IV

10) Królikowska I., Problemy wykluczenia i marginalizacji w wybranych środowiskach uczestników misji stabilizacyjnych poza granicami kraju, [w]: Bezpieczeństwo personalne służb mundurowych, red. P. Pertka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2014

11)Królikowska I., Suchocka A., Kreowanie tożsamości kulturowej jako wyzwanie XXI wieku, Colloquium, nr 4/2014, s. 73-88

12) Królikowska I., Praca opiekuńczo – wychowawcza w stowarzyszeniach i fundacjach [w:] M. Szczepańska, Praca opiekuńczo-wychowawcza. Kontekst teoretyczny, Tom I, Gdynia 2015, Wyd. Akademickie AMW

13) Królikowska I., Wolontariat jako szczególna odmiana pracy opiekuńczo - wychowawczej [w:] M. Szczepańska, Praca opiekuńczo-wychowawcza. Kontekst teoretyczny, Tom I, Gdynia 2015, Wyd. Akademickie AMW

14) Królikowska I., Suchocka A., Kryzys tożsamości w dobie pluralizmu kulturowego współczesnej Europy [w:] M. Bodziany, Społeczeństwo a wojna. Konflikty społeczne a konflikty kultur, Wrocław 2015, Wydawnictwo WSOWL

Zainteresowania naukowe:
1. Wielokulturowość w środowisku pracy i szkoły, wielokulturowość a problem kreowania tożsamości
2. Animacje społeczne (opiekun Studenckiego Koła Naukowego Aktywnego Pedagoga, Członek Ligii Morskiej i Rzecznej, współpracuje Fundacją „Sport na Zdrowie”, z Fundacją hospicyjną, z Fundacją Pomorze Dzieciom, założyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Studiów i Analiz Bezpieczeństwa)
3. Szkolenia marynarzy, kultura morska, wychowanie morskie, kultura bezpieczeństwa na morzu
4. Pomoc żołnierzom poszkodowanym w misjach poza granicami kraju

Zainteresowania:
1. Promocja nauki, promocja wolontariatu, prowadzi Uniwersytet Młodego Odkrywcy w AMW

2. Pedagogika dzikiej przyrody, bird wathing

3.  Techniki pracy grupowej

4.  Podróże na rowerzedr hab. Grażyna Bartkowiak, prof. AMW

Jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, specjalistą z psychologii i pedagogiki pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Jest autorką dwunastu książek i ponad dwustu artykułów poświęconym problematyce psychologii pracy, psychologii zarządzania, pedagogiki pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji interpersonalnej, uczenia się i zarządzania wiedzą w organizacji, motywowania, zarządzaniu w edukacji. Od kilkunastu lat kieruje projektami badawczymi realizowanymi w ramach grantów ministerialnych i międzyuczelnianych, prowadzonych przez środowisko akademickie i praktyków.

Zdobywała doświadczenie w ośrodkach akademickich Stanach Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii. Obok działalności naukowo dydaktycznej prowadziła zaangażowaną działalność jako konsultant w zakresie szeroko ujmowanej optymalizacji funkcjonowania człowieka w warunkach pracy.

Członek towarzystw międzynarodowych: European Association of Work and Organisational Psychology i International Association of Applied Psychology.

Brała udział w licznych konferencjach międzynarodowych jako prelegent.

Wybrane publikacje:

I. Monografie

1.      Skuteczny kierownik – model i jego empiryczna weryfikacja, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, II wyd.2003

2.      Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, PWE, Warszawa 2009

3.      Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, Wyd. Walters Kluwer Polska, Warszawa 2010 (wyłączywszy rozdział II)

4.      Społeczna Odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa 2011

5.       Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze zatrudnienia. Uwarunkowania i korzyści dla pracownika i organizacji, współautorstwo z A. Krugiełką, Wyd. Gnieźnieńskiej  Szkoły Wyższej  ‘Milenium ‘ Gniezno, 2012

6.      Absolwent -  pracownik wiedzy w procesie rozwoju. Perspektywa jednostki i organizacji, współautorstwo z A. Krugiełką, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2017

7.      Zatrudnianie pracowników wiedzy 65 plus. Perspektywa pracowników i organizacji, Wyd. Adam Marszałek, Uczelnia Vistula 2016,Toruń-Warszawa

8.      Knowledge Workers Aged 65 +.Employees’ and Employers’ Perspective. Benefits and Threats, Attitudes and Good Practices in Employment Thereof, Lambert Academic Publishing,, Sabricken,2016 (współautor  ok.8 ark. wyd. własnego autorstwa i redaktor publikacji)

 

II   Podręczniki                                

1.      Psychologia zarządzania, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1999, wyd. IV uzupełnione.

2.      Umiejętności kierownicze /współautorstwo/, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1999, wyd. III uzupełnione)

3.      Psychospołeczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, Wyd. Akademii Medycznej im. K Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2004

4.      Psychologia w zarządzaniu. Nowe spojrzenie. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2010

 

Zainteresowania naukowe:

psychologia organizacji i zarządzania, pedagogika społeczna , pedagogika pracy, gerontologia społeczna, przedsiębiorczość

 

Zainteresowania pozanaukowe:

podróże, pływanie, impresjoniści
dr Anna A. Suchocka

doktor nauk humanistycznych, członek Senatu AMW 2008-2012, promotor wielu prac magisterskich i licencjackich, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych.


Wybrane publikacje:

Kubielski W., Suchocka A.A., Statystyka dla pedagogów. Podstawowe pojęcia i techniki opracowywania wyników badań. Słupsk 2003

Suchocka, A., Socjalno – profesjonalnaja aktiwnost bezrabotnoj maładieży 90-ch godow w Polsze, Moskwa 2005 

Suchocka, A., Szczepańska., M, Mam świadomość swej tożsamości i uczę się tożsamości innych. Programy autorskie. ODN. Słupsk, 2008 

Kubielski W., Suchocka A. A., Stan świadomości europejskiej uczniów szkół średnich i dorosłego społeczeństwa w konfrontacji z opiniami o nas “Europejczyków”,[w:] Edukacja wobec integracji europejskiej, red. J. Kojkoł, P. J. Przybysz, Gdynia 2004, s.139

Suchocka, A. A., Активность и пассивность выпускниковпольских школ на рынке труда в конце 90-х годов ХХ столетия, [w:] Naucznyje Trudy Moskowskogo Gumanitarnogo Uniwerciteta, Moskwa: MGU, 2006. s. 141 –147

Suchocka, A., Profesjonalnaja podgotowka socjalnych rabotnikow w ocenkach studentow i wypustnikow socjalnoj pedagogiki,[w:] Naucznyje Trudy Moskowskogo Gumanitarnogo Uniwerciteta,Moskwa: MGU, 2006. s. 50 –55

Suchocka A., Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym a niepowodzenia szkolne [w:] Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji, red. A. Karpińska,M. Zińczuk, P. Remża, Toruń 2016

 

Zainteresowania naukowe:

pedagogika społeczna, socjologia rodziny, socjologia wychowania, socjologia pracy, komunikacja społeczna i interpersonalna.

 

w malarstwie, teatr.
dr Adriana Barska

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pracuje w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Autorka licznych artykułów na temat wychowania w kontekście sztuki, członkini Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej oraz Central European Philosophy of Education Society (CEUPES) z siedzibą w Pradze.


Wybrane publikacje:  

Powołanie do twórczości w koncepcjach religijno – filozoficznych Nikołaja A. Bierdiajewa i Bronisława F. Trentowskiego, „Przegląd Religioznawczy” 2013, nr 1 (247), s. 93-102.

Odbiorca w przestrzeni sztuki i edukacji, w: W. Welskop (red.), Przyszłość edukacji – Edukacja przyszłości, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź 2014.

 Obcowanie edukacyjne z Gombrowiczem, w: V. Tanaś, W. Welskop (red.), Pedagogika XXI wieku – Dylematy i wyzwania, Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź 2016.


Zainteresowania naukowe:  

Obszar Pedagogiki twórczości oraz Edukacji przez sztukę.


Zainteresowania pozanaukowe:

Muzyka klasyczna (szczególnie wiek dziewiętnasty), francuski impresjonizm w malarstwie, teatr.
Biogram:

Dr Agnieszka Suchocka – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Współtwórczyni Studenckiego Koła Aktywnego Pedagoga zajmującego się prospołecznymi działaniami i aktywizacją środowiska studenckiego. Współuczestniczyła w wielu przedsięwzięciach z zakresu edukacji dzieci i młodzieży, między innymi Bałtycki Festiwal Nauki oraz Uniwersytet Młodego Odkrywcy (projekt realizowany w ramach konkursu MNISW).Wybrane publikacje:

Suchocka A., Charuta-Kojkoł J., Pamięć zbiorowa i jej rola w kształtowaniu tożsamości kulturowej młodego pokolenia Kaszubów [w:] Pomiędzy pamięcią zbiorową a historią. Rekonstrukcje historii w Europie Środkowo – Wschodniej, red. P. Bałdys, I. Jakimowicz-Ostrowska, J. Charuta-Kojkoł, Wyd. Naukowe Katedra, Gdańsk 2016, s. 243-277

Suchocka A., Suchocka A.A., Przyczyny i skutki braku gotowości szkolnej u dzieci 6-letnich [w:] Edukacja w perspektywie wyzwań współczesności, red. A. Hrabatski, E. Krysztofik-Gogol, Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 84-95

Suchocka A., Kompetencje międzykulturowe – przywilej czy konieczność, Colloquium, 2016, nr 4, s. 117

Suchocka A., Praca opiekuńczo-wychowawcza w środowisku wielokulturowym [w:] Praca opiekuńczo-wychowawcza. Kontekst teoretyczny, Tom I, red. M. Szczepańska Wyd. Akademickie AMW, Gdynia 2015, s. 269-292

Suchocka A., Królikowska I., Kryzys tożsamości w dobie pluralizmu kulturowego współczesnej Europy [w:] Społeczeństwo a wojna. Konflikty społeczne a konflikty kultur, red. M. Bodziany, Wydawnictwo WSOWL,Wrocław 2015, s. 37 – 59

Suchocka A., Krolikowska I., Kreowanie tożsamości kulturowej jako wyzwanie XXI wieku, Colloquium, 2014, nr 4, s. 73-86

Suchocka A., Małżeństwo czy wolny związek – wartości młodych Polaków, [w:] Wieloaspektowość przemian współczesnej edukacji wyższej, red. I. Surina, Contact, Poznań 2013, s. 113-147

Suchocka A., Nauczyciel i szkoła w sytuacji pluralizmu kulturowego współczesnej edukacji [w:] Pedeutologiczne aspekty autokreacji, red. K.K. Przybycień, Fundacja Uniwersytecka, Stalowa Wola 2013, s. 119 – 130

Suchocka A., Edukacja międzykulturowa - droga do budowania człowieka otwartego [w:] Człowiek w Europie. Człowiek – przewodnik – mędrzec, red. M. Franz,
P. Semków, Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 370 – 390


Suchocka A., Przemoc symboliczna jako element ukrytego programu polskiej szkoły, Zeszyty Naukowe AMW nr 4(187) , 2011, s. 293-302Zainteresowania naukowe: kreowanie  tożsamości młodych ludzi w kontekście funkcjonowania w popkulturze i niejednoznaczności kulturowej środowiska wychowawczego, wpływ kultury popularnej na wychowanie nastolatka, funkcjonowanie rodziny współczesnej, kształtowanie kompetencji międzykulturowych w naturalnym i instytucjonalnym środowisku wychowawczym, edukacja międzykulturowa.