Misja i strategia

Misja i Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych została przyjęta przez Radę Wydziału 27 stycznia 2012 r. Misją Wydziału jest szczególna dbałość o jakość prowadzonych badań naukowych oraz umożliwianie zdobycia nowoczesnego wykształcenia, w obszarze nauk humanistycznych oraz społecznych, dającego możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności i postaw zgodnych z tradycją życia akademickiego oraz wymogami współczesnego świata.

Działalność Wydziału służy wzmacnianiu bezpieczeństwa społecznego w sferze: relacji politycznych, wychowania w tym dla bezpieczeństwa oraz kultywowania tradycji. Wydział prowadząc swoją działalność dąży do wykorzystania tradycji morskiej w wychowaniu studentów, zgodnie z zasadami wolności nauczania i nauki, w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji, tolerancji oraz odpowiedzialności za dobro społeczne i państwowe.

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych przyjmuje do realizacji następujące cele strategiczne wynikające z celów strategicznych Akademii Marynarki Wojennej:
  1. Uzyskanie wysokiej jakości i zdolności kształcenia studentów cywilnych i kadr dla Sił Zbrojnych;
  2. Podniesienie skuteczności pozyskiwania i wdrożeń prac naukowo-badawczych;
  3. Zwiększenie sprawności i efektywności zarządzania Wydziałem oraz pracy administracji.
Tak skonstruowana misja i cele Wydziału wpisują się w strategiczne dokumenty Akademii Marynarki Wojennej i są podstawą tworzenia koncepcji kształcenia na WNHiS.  
Misja i strategia WNHiS AMW - zobacz!