O Wydziale

pracownicy schody

WNHiS kontynuuje działalność Instytutu Nauk Społecznych AMW oraz jednostek organizacyjnych, które go poprzedzały. Został utworzony w 2008 roku na mocy Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 218/MON z dnia 6 maja 2008 r. W chwili obecnej na wydziale w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia studiuje 462 studentów.

Wydział realizuje kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni, na które składa się trójmiejski i pomorski rynek pracy. Jego cechami charakterystycznymi są instytucje i firmy prowadzące działalność w wymiarze międzynarodowym, duża liczba placówek szkolno-wychowawczych oraz jednostek publicznych kooperujących z licznymi jednostkami wojskowymi. Skłoniło to władze Wydziału i Instytutu do podjęcia decyzji o uruchomieniu kierunku Wojsko w Systemie Służb Publicznych. Ponadto WNHiS wpiera realizację procesu dydaktycznego na innych wydziałach.
Na Wydziale zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest 37 nauczycieli akademickich, z czego 15 samodzielnych pracowników akademickich, 15 ze stopniem naukowym doktora oraz 7 ze stopniem zawodowym magistra. Ponadto zajęcia realizowane są przez pracowników innych jednostek AMW, jak Studium Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego, a także ekspertów zewnętrznych, którzy stanowią uzupełnienie praktycznych elementów kształcenia. Wydział zatrudnia 14 nauczycieli akademickich na podstawie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenie).
Wydział tworzą 3 katedry. Katedra Studiów Edukacyjnych realizuje studia na kierunku pedagogika (studia licencjackie uzupełniające magisterskie, jednolite studia magisterskie). Katedra Stosunków Międzynarodowych realizuje studia I i II stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe. Katedra Socjologii i Historii Wojskowości prowadzi studia I stopnia na kierunku Wojsko w Systemie Służb Publicznych. Należy podkreślić, że jest to jedyny taki kierunek w Polsce. 
Wydział prowadzi ponadto studia podyplomowe. W roku akademickim 2019/2020 w swojej ofercie posiada studia na kierunkach:
 1. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych,
 2. Przygotowanie pedagogiczne,
 3. Edukacja dla bezpieczeństwa z uprawnieniami do prowadzenia drugiego przedmiotu i udzielania pierwszej pomocy,
 4. Dyplomacja,
 5. Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi,
 6. Doradztwo zawodowe,
 7. Projektowanie gier szkoleniowych i edukacyjnych,
 8. Resocjalizacja z elementami socjoterpii,
 9. Nowoczesne metody zarządzania organizacjami. Managment 3.0,
 10. Wczesna edukacja Montessori.
Największym zainteresowaniem od lat cieszy się kierunek Dyplomacja. Wydział czyni starania, żeby część oferty na studiach podyplomowych, realizowanych przy współpracy ekspertów zewnętrznych zaimplementować do programów kształcenia, co ma pozwolić na podniesienie atrakcyjności absolwentów na rynku pracy.
Współpraca międzynarodowa WNHiS odbywa się na dwóch płaszczyznach. Pierwszą jest organizowanie międzynarodowych konferencji i nawiązywanie współpracy, która materializuje się między innymi w współtworzeniu kwartalnika WNHiS Colloquium. Drugim jest aktywność w obszarze mobilności, na tym polu Wydział prowadzi wymianę międzynarodową studentów i kadry akademickiej w ramach programu Erasmus+. W roku akademickim 2014/2015 Wydział posiada podpisane umowy o współpracy z:
 1. Yasar University – Izmir (Turcja),
 2. Panteion University of Social and Political Sciences – Ateny (Grecja),
 3. University of Defence – Brno (Czechy),
 4. University of Crete - Rethymno (Kreta) (Grecja).
W ramach program Erasmus w latach 2012-2014 wyjechało 36 studentów. Na WNHiS na studia przyjechało 6 studentów. W tym samym okresie czasu z programów mobilności kadry akademickiej skorzystało 29 pracowników Wydziału.
Mając na uwadze specyfikę uczelni oraz jej cywilno-wojskowy charakter Wydział kształtuje swoją ofertę dydaktyczną oraz rozwój naukowy, zgodnie z zapotrzebowaniem otoczenia zewnętrznego oraz oczekiwaniami sił zbrojnych i instytucji powiązanych z resortem obrony. Władzom Wydziału i Instytutu zależy na nawiązywaniu szerokiej współpracy, która pozwoli na implementację dobrych praktyk z innych ośrodków akademickich oraz zdobywanie nowych doświadczeń przy współpracy z instytucjami społecznymi. Ma to pozwolić na lepszy i bardziej praktyczny rozwój studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej. Na tym polu WNHiS wspiera działalność kół naukowych, organizacji studenckich oraz organizacji pozarządowych działających we wspólnych sektorach zainteresowania. W roku akademickim 2014/2015 na WNHiS funkcjonują następujące koła naukowe:
 1. Koło Naukowe GEOPOLITICUS,
 2. Dziennikarskie Koło Naukowe
 3. Koło Naukowe Aktywnego Pedagoga,
 4. Koło Naukowe Młodego Menadżera.
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi WNHiS współorganizował (wybrane inicjatywy):
 1. Forum Jakości – nowe wyzwania w ocenie i zapewnianiu jakości kształcenia.
 2. Projekt Gdyńskich Debat Młodych.
 3. Projekt Gdyńska Akademia Młodych.
 4. Projekt Szkoleń dla Licealistów.
 5. Udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki.
 6. Sesja wyjazdowa Europejskiej Akademii Dyplomacji – konferencja „Morscy Ambasadorowie".
 7. Konferencja Staże i praktyki jako czynnik zwiększający zatrudnialność absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych.