O Wydziale

pracownicy schody

WNHiS kontynuuje działalność Instytutu Nauk Społecznych AMW oraz jednostek organizacyjnych, które go poprzedzały. Został utworzony w 2008 roku na mocy Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 218/MON z dnia 6 maja 2008 r. W chwili obecnej na wydziale w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia studiuje 838 studentów.

Wydział realizuje kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni, na które składa się trójmiejski i pomorski rynek pracy. Jego cechami charakterystycznymi są instytucje i firmy prowadzące działalność w wymiarze międzynarodowym, duża liczba placówek szkolno-wychowawczych oraz jednostek publicznych kooperujących z licznymi jednostkami wojskowymi. Skłoniło to władze Wydziału i Instytutu do podjęcia decyzji o uruchomieniu kierunku Wojsko w Systemie Służb Publicznych. Ponadto WNHiS wpiera realizację procesu dydaktycznego na innych wydziałach.
Na Wydziale zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest 35 nauczycieli akademickich, z czego 10 samodzielnych pracowników akademickich, 16 ze stopniem naukowym doktora oraz 9 ze stopniem zawodowym magistra. Ponadto zajęcia realizowane są przez pracowników innych jednostek AMW, jak Studium Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego, a także ekspertów zewnętrznych, którzy stanowią uzupełnienie praktycznych elementów kształcenia. Wydział zatrudnia 14 nauczycieli akademickich na podstawie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenie).
Wydział posiada strukturę instytutową. Instytut Studiów Edukacyjnych realizuje studia na kierunku pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Od roku akademickiego 2015/2016 planowane jest uruchomienie studiów II stopnia, co związane jest z zapotrzebowaniem na kształcenia na tym poziomie wśród studentów AMW oraz innych uczelni z województwa pomorskiego. Instytut Historii z częścią swojego potencjału naukowo-dydaktycznego został od 1 października 2014 r. połączony z Instytutem Stosunków Międzynarodowych. W chwili obecnej Instytut Stosunków Międzynarodowych realizuje studia I i II stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe. Na pierwszym stopniu o profilu oólnoakademickim, na studiach drugiego stopnia na profilu praktycznym i ogólnoakademickim. Instytut prowadzi także studia I stopnia na kierunku Wojsko w Systemie Służb Publicznych na. Należy podkreślić, że jest to jedyny taki kierunek w Polsce. 
Na Wydziale funkcjoinuje także katedra marynistyki, wspierająca swymi działaniami wyżej wymienione kierunki studiów. 
Wydział prowadzi ponadto studia podyplomowe. W roku akademickim 2014/2015 w swojej ofercie posiada studia na kierunkach:
 1. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych,
 2. Przygotowanie pedagogiczne,
 3. Edukacja dla bezpieczeństwa,
 4. Dyplomacja,
 5. Bezpieczeństwo imprez masowych,
 6. Działalność organizacji pozarządowych w UE,
 7. Gerontologia.
Największym zainteresowaniem, pozwalającym uruchamiać co semestr kolejne grupy, są dwa pierwsze kierunki studiów podyplomowych. Wydział czyni starania, żeby część oferty na studiach podyplomowych, realizowanych przy współpracy ekspertów zewnętrznych zaimplementować do programów kształcenia, co ma pozwolić na podniesienie atrakcyjności absolwentów na rynku pracy.
Współpraca międzynarodowa WNHiS odbywa się na dwóch płaszczyznach. Pierwszą jest organizowanie międzynarodowych konferencji i nawiązywanie współpracy, która materializuje się między innymi w współtworzeniu kwartalnika WNHiS Colloquium. Drugim jest aktywność w obszarze mobilności, na tym polu Wydział prowadzi wymianę międzynarodową studentów i kadry akademickiej w ramach programu Erasmus+. W roku akademickim 2014/2015 Wydział posiada podpisane umowy o współpracy z:
 1. Yasar University – Izmir (Turcja),
 2. Panteion University of Social and Political Sciences – Ateny (Grecja),
 3. University of Defence – Brno (Czechy),
 4. University of Crete - Rethymno (Kreta) (Grecja).
W ramach program Erasmus w latach 2012-2014 wyjechało 36 studentów. Na WNHiS na studia przyjechało 6 studentów. W tym samym okresie czasu z programów mobilności kadry akademickiej skorzystało 29 pracowników Wydziału.
Mając na uwadze specyfikę uczelni oraz jej cywilno-wojskowy charakter Wydział kształtuje swoją ofertę dydaktyczną oraz rozwój naukowy, zgodnie z zapotrzebowaniem otoczenia zewnętrznego oraz oczekiwaniami sił zbrojnych i instytucji powiązanych z resortem obrony. Władzom Wydziału i Instytutu zależy na nawiązywaniu szerokiej współpracy, która pozwoli na implementację dobrych praktyk z innych ośrodków akademickich oraz zdobywanie nowych doświadczeń przy współpracy z instytucjami społecznymi. Ma to pozwolić na lepszy i bardziej praktyczny rozwój studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej. Na tym polu WNHiS wspiera działalność kół naukowych, organizacji studenckich oraz organizacji pozarządowych działających we wspólnych sektorach zainteresowania. W roku akademickim 2014/2015 na WNHiS funkcjonują następujące koła naukowe:
 1. Koło Nauk Społecznych Studentów AMW GEOPOLITICUS,
 2. Koło Naukowe Aktywnego Pedagoga,
 3. Koło Naukowe Aktywnego Socjologa,
 4. Koło Naukowe Filozofii Społecznej MINERWA,
 5. Naukowe Koło Historyczne PARABELLUM,
 6. Psychologiczne Koło Naukowe.
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi WNHiS współorganizował (wybrane inicjatywy):
 1. Forum Jakości – nowe wyzwania w ocenie i zapewnianiu jakości kształcenia.
 2. Projekt Gdyńskich Debat Młodych.
 3. Projekt Gdyńska Akademia Młodych.
 4. Projekt Szkoleń dla Licealistów.
 5. Udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki.
 6. Sesja wyjazdowa Europejskiej Akademii Dyplomacji – konferencja „Morscy Ambasadorowie".
 7. Konferencja Staże i praktyki jako czynnik zwiększający zatrudnialność absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych.