Informacje dodatkowe - dr hab. Lidia BURZYŃSKA-WENTLAND, prof. AMW

Absolwentka pedagogiki – nauczania początkowego na Uniwersytecie Gdańskim. Do 2014 roku zatrudniona w macierzystej uczelni w Zakładzie Historii Nauki, Oświaty i Wychowania, gdzie pracowała na stanowiskach – od asystenta do prof. nadzwyczajnego. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki osiągnęła w 1995 roku na podstawie dysertacji Strajki szkolne w Prusach Zachodnich i stosunek do nich społeczeństwa polskiego, zaś habilitację w 2014 roku na podstawie dorobku naukowego i książki Szkolnictwo oraz działalność kulturalno-oświatowa w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej, religijnej i językowej mniejszości narodowych i etnicznych w województwie gdańskim (pomorskim) w latach 1989-2007. Od 1.10.2014 roku zatrudniona w Instytucie Pedagogiki Akademii Marynarki Wojennej na stanowisku prof. nadzw., a od 1.09.2016 roku dyrektor Instytutu. Członek Towarzystwa Historii Edukacji i Zespołu Redakcyjnego czasopisma „Colloquium”.

Dr hab. Lidia Burzyńska-Wentland, prof. nadzw. AMW jest autorką 2 monografii, 2 prac pod redakcją oraz 67 artykułów naukowych z zakresu: pedagogiki porównawczej w Polsce i na świecie; nauki i szkolnictwo w zaborze pruskim w Prusach Zachodnich w XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych Polaków – od szkół ludowych po szkolnictwo wyższe; w tym również autoedukacja polonistyczna i historyczna polskiej młodzieży uczącej się w gimnazjach pruskich; szkolnictwa, oświaty i kultury mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i na Pomorzu Gdańskim od 1945 roku do chwili obecnej oraz „Pamięć” nauczycieli okresu PRL-u.