Regulaminy i wzory dokumentów

Regulaminy:

 

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym
Statut Akademii Marynarki Wojennej
Regulamin Studiów Akademii Marynarki Wojennej
Regulamin Praktyk
Zasady organizacji i odbywania praktyk Studia II stopnia o profilu praktycznym Kierunek pedagogika Specjalność: pedagogika społeczna
Zasady organizacji i odbywania praktyk Studia II stopnia o profilu praktycznym Kierunek pedagogika Specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
Zasady organizacji i odbywania praktyk Studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim Kierunek pedagogika Specjalność: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (bez przygotowania pedagogicznego)
Regulamin praktyk na kierunku stosunki międzynarodowe studia II stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW
Zasady organizacji i odbywania praktyk Studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim Kierunek pedagogika Specjalność: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (praktyka z przygotowaniem pedagogicznym)
Zasady organizacji i odbywania praktyk Studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim Kierunek pedagogika Specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z edukacją przedszkolną
Regulamin praktyk na kierunku stosunki międzynarodowe studia I stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW
Regulamin praktyk na kierunku wojsko w systemie służb publicznych studia I stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW
Regulamin Praktyk dla kierunku Pedagogika
Regulaminy normujące kwestie: IOS, IPS,ERASMUS
Regulamin prac dyplomowych
załącznik nr 1 do Regulaminu realizacji prac dyplomowych - strona tytułowa
załącznik nr 2 do Regulaminu realizacji prac dyplomowych - akceptacja kierownika
załącznik nr 3 do Regulaminu realizacji prac dyplomowych - oświadczenie
zasady wystawiania faktur za usługi edukacyjne - załacznik nr 1
zasady wystawiania faktur za usługi edukacyjne - załacznik nr 2

załącznik nr 4 do Regulaminu realizacji prac dyplomowych - streszczenie

załącznik do obron na eduPortal- Wniosek o przystapienie do egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym.

załącznik do obron na eduPortal- Oświadczenie o zgodności pracy dyplomowej w wersji elektronicznej z wersją wydrukowaną.

załącznik do obron na eduPortal - Oświadczenie o przestrzeganiu praw autorskich.


 

Wzory druków do pobrania:

 

Podanie do Prodziekana
Podanie dot. duplikatu legitymacji
Podanie dot. egzaminu komisyjnego

Podanie dot.IOS

Podanie dot. studiowania na II kierunku
Podanie dot. powtarzania semestru/przedmiotu
Podanie dot. rezygnacji ze studiów
Podanie dot. urlopu
Podanie dot. wpisu warunkowego
Podanie dot. wyznaczenia terminu obrony
Podanie dot. wznowienia studiów
Podanie dot. zmiany danych osobowych
Podanie dot. zmiany grupy ćwiczeniowej
Podanie dot. zmiany promotora
Podanie dot. zmiany specjalności/fakultetu
Podanie dot. zaliczenia praktyki studenckiej
Wniosek o dodatkowy odpis dyplomu lub odpis suplementu w języku obcym
Podanie dot. rezygnacji z drugiej specjalności
Podanie dot. studiowania drugiej specjalności