Regulaminy i wzory podań

Regulaminy:

 

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym
Statut Akademii Marynarki Wojennej
Regulamin Studiów Akademii Marynarki Wojennej
Regulamin Praktyk
Zasady organizacji i odbywania praktyk Studia II stopnia o profilu praktycznym Kierunek pedagogika Specjalność: pedagogika społeczna
Zasady organizacji i odbywania praktyk Studia II stopnia o profilu praktycznym Kierunek pedagogika Specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
Zasady organizacji i odbywania praktyk Studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim Kierunek pedagogika Specjalność: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (bez przygotowania pedagogicznego)
 Regulamin praktyk na kierunku stosunki międzynarodowe studia II stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW
Zasady organizacji i odbywania praktyk Studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim Kierunek pedagogika Specjalność: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (praktyka z przygotowaniem pedagogicznym)
 Zasady organizacji i odbywania praktyk Studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim Kierunek pedagogika Specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z edukacją przedszkolną
 Regulamin praktyk na kierunku stosunki międzynarodowe studia I stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW
 Regulamin praktyk na kierunku wojsko w systemie służb publicznych studia I stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW
 Regulamin Praktyk dla kierunku Pedagogika
 Regulaminy normujące kwestie: IOS, IPS,ERASMUS
 Regulamin prac dyplomowych
załącznik nr 1 do Regulaminu realizacji prac dyplomowych - strona tytułowa
 załącznik nr 2 do Regulaminu realizacji prac dyplomowych - akceptacja kierownika
 załącznik nr 3 do Regulaminu realizacji prac dyplomowych - oświadczenie
 załącznik nr 4 do Regulaminu realizacji prac dyplomowych - streszczenie
Wymagania stawiane artykułom będącym podstawą dopuszczenia do egzaminu dyplomowego (zgodnie z Zarządzeniem nr 6/ZD/2017 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej z dnia 08.02.2017 r.)

 

 

Wzory druków do pobrania:

 

Podanie do prodziekana
Podanie dot. duplikatu legitymacji
Podanie dot. egzaminu komisyjnego

 Podanie dot.IOS

Podanie dot. studiowania na II kierunku
Podanie dot. powtarzania semestru/przedmiotu
Podanie dot. rezygnacji ze studiów
Podanie dot. urlopu
Podanie dot. wpisu warunkowego
Podanie dot. wyznaczenia terminu obrony
Podanie dot. wznowienia studiów
Podanie dot. zmiany danych osobowych
Podanie dot. zmiany grupy ćwiczeniowej
Podanie dot. zmiany promotora
Podanie dot. zmiany specjalności/fakultetu
Podanie dot. zaliczenia praktyki studenckiej
Wniosek o dodatkowy odpis dyplomu lub odpis suplementu w języku obcym
 Podanie dot. rezygnacji z drugiej specjalności
 Podanie dot. studiowania drugiej specjalności