Decyzje Dziekana

DECYZJE DZIEKANA r.a. 2018/2019

Nr decyzji  w sprawie: status uwagi
Decyzja nr 5/D/2016 powołania Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia OBOWIĄZUJĄCA 
Decyzja nr 8/D/2016 zmiany składu Zespołu ds. promocji WNHiS OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 9/D/2016 zmiany pełnomocnika dziekana ds.wymiany studentów i nauczycieli akademickich OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 322/S/2016  przydziału studentów na specjalności i fakultety na rok akademicki 2016/2017 – kierunek STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I WOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH, studia stacjonarne OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 323/S/2016 przydziału studentów na fakultety na rok akademicki 2016/2017 – kierunek PEDAGOGIKA, studia stacjonarne OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 11/D/2016 likwidacja grupy 162 PM OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 12/D/2016 uaktualnienie składu Komitetu Redakcyjnego i powołania Rady Naukowej Rocznika Colloquium OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 13/D/2016 w sprawie powołania Komisji do opracowania nowego kierunku studiów OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 14/D/2016 w sprawie zmiany składu Komisji do opracowania nowego kierunku studiów OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 15/D/2016 w sprawie upoważnienia osób funkcyjnych do wpisywania zaliczenia semestru w kartach okresowych osiągnięć studenta  OBOWIĄZUJĄCA  
Zarządzenie nr 2/ZD/2016 wprowadzenia wzoru karty przedmiotu OBOWIĄZUJĄCE Wzór1
Wzór2
Decyzja 27/S/2017 w sprawie przydziału studentów w kierownkom prac dyplomowych- Stosunki Międzynarodowe II stopień, grupa 160 DM OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 703 /S/ 2016 w sprawie ogłoszenia listy tematów prac dyplomowych OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 57/S/2016 w sprawie przydziału studentów na fakultet z przedmiotów ogólnouczelnianych na r.a.2016/2017 - kierunek Pedagogika, Stosunki międzynarodowe i Wojsko w systemie służb publicznych OBOWIĄZUJĄCA  
Zarządzenie nr 1/ZD/2017 w sprawie wprowadzenia ankiety do ewaluacji zajęć   OBOWIĄZUJĄCE  
Zarządzenie nr 2/ZD/2017 w sprawie archiwizacji pisemnych prac studentów   OBOWIĄZUJĄCE  
Zarządzenie nr 3/ZD/2017 w sprawie szczegółowych zasad odbywania praktyk na kierunku pedagogika  OBOWIĄZUJĄCE  
Zarządzenie nr 4/ZD/2017 w sprawie szczegółowych zasad odbywania praktyk na kierunku stosunki międzynarodowe    OBOWIĄZUJĄCE  
Zarządzenie nr 5/ZD/2017 w sprawie szczegółowych zasad odbywania praktyk na kierunku wojsko w systemie służb publicznych  OBOWIĄZUJĄCE  
Zarządzenie nr 6/ZD/2017 w sprawie wymagań stawianych artykułom będącym podstawą dopuszczenia do egzaminu dyplomowego OBOWIĄZUJĄCE  
Decyzja nr 79/S/2017 w sprawie przydziału studentów kierownikom prac dyplomowych OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 185/2017 w sprawie przydział u studentów kierownik o  prac dyplomowych – STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE oraz WOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH I STOPIEŃ OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 186/2017 w sprawie przydział u studentów kierownik o  prac dyplomowych – PEDAGOGIKA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE oraz WOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH I STOPIEŃ OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 9/D/2017 w sprawie przydziału pomieszczeń służbowych nauczycielom akademickim OBOWIĄZUJĄCA  
Zarządzenie nr 7/ZD/2017 w sprawie określenia trybu odbywania konsultacji i realizacji godzin pracy własnej (organizacyjnej) OBOWIĄZUJĄCE  
Decyzja nr 11/D/2017 w sprawie powołania opiekunów studentów i praktyk studenckich na r. a. 2017/2018 OBOWIĄZUJĄCA  
  w sprawie przydziału studentów na fakultety w sem. zimowym na rok akademicki 2017/2018 – kierunek PEDAGOGIKA, studia stacjonarne OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 1/D/2017 w sprawie powołania Komisji do opracowania efektów kształcenia dla kierunku Pedagogika, profil ogólnoakademicki, poziom pierwszy OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 2a/D/2017 w sprawie odwołania kierownika studiów podyplomowych OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 2b/D/2017 w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 5/D/2017 w sprawie powołania komisji konkursowych na Wydziale Nauk Humanistycznych
i Społecznych
OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 6/D/2017 w sprawie zmiany składu niektórych komisji konkursowych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 9/D/2017 w sprawie przydziału pomieszczeń służbowych nauczycielom akademickim OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 10/D/2017 w sprawie podziału studentów na grupy w roku akademickim 2017/2018 OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 11/D/2017 w sprawie podziału studentów na grupy w roku akademickim 2017/2018 OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 12/D/2017 w sprawie zmiany składu Zespołu ds. promocji Wydziału Nauk Humanistycznych
i Społecznych
OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 13/D/2017 w sprawie zmiany składu Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 14/D/2017 w sprawie zmiany nazwy i uaktualnienia składu Komitetu Redakcyjnego i uaktualnienia składu Rady Naukowej Rocznika COLLOQUIUM OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 15/D/2017 w sprawie podziału studentów na grupy językowe i wychowania fizycznego w roku akademickim 2017/2018 OBOWIĄZUJĄCA  
Zarządzenie nr 1/ZD/2017 w sprawie wprowadzenia ankiety do ewaluacji zajęć OBOWIĄZUJĄCE  
Zarządzenie nr 2/ZD/2017 w sprawie archiwizacji pisemnych prac studentów OBOWIĄZUJĄCE  
Zarządzenie nr 3/ZD/2017 w sprawie szczegółowych zasad odbywania praktyk na kierunku pedagogika OBOWIĄZUJĄCE Załącznik1
Załącznik2
Załącznik3
Załącznik4
Załącznik5

Zarządzenie nr 4/ZD/2017 w sprawie szczegółowych zasad odbywania praktyk na kierunku stosunki międzynarodowe OBOWIĄZUJĄCE Załącznik1
Załącznik2
Zarządzenie nr 5/ZD/2017 w sprawie szczegółowych zasad odbywania praktyk na kierunku wojsko w systemie służb publicznych OBOWIĄZUJĄCE Załącznik
Zarządzenie nr 6/ZD/2017 w sprawie wymagań stawianych artykułom będącym podstawą dopuszczenia do egzaminu dyplomowego OBOWIĄZUJĄCE  
Zarządzenie nr 7/ZD/2017 w sprawie określenia trybu odbywania konsultacji i realizacji godzin pracy własnej (organizacyjnej) OBOWIĄZUJĄCE Załącznik1
Załacznik2
     
Zarządzenie nr 8/ZD/2017 w sprawie wprowadzenia nowego wzoru karty przedmiotu OBOWIĄZUJĄCE Załącznik1
Załącznik2
Decyzja nr 19/D/2017 w sprawie likwidacji grupy ćwiczeniowej 170WS/B OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja nr 529/S/2017 w sprawie przydziału studentów kierownikom prac, na kierunku: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE II-go STOPNIA OBOWIĄZUJĄCA  
Zarządzenie 1-ZD-2018  w sprawie zasad organizacyjnych obowiązujących osoby zatrudniane na umowę cywilno-prawną na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych OBOWIĄZUJĄCA załącznik1
załącznik2
Decyzja 1-D-2018  w sprawie wyznaczenia administratora wydziałowego systemu POL-on i określenia jego zadań OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 2-D-2018 w sprawie zmiany składu Rady Naukowej COLLOQUIUM OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 3-D-2018  w sprawie likwidacji grupy ćwiczeniowej 170 PC/E  
Decyzja 155/S/2018 w sprawie przydziału studentów kierownikom prac dyplomowych na kierunku PEDAGOGIKA I stopnia (grupa 160 PC i 161 PC) OBOWIĄZUJĄCA  
Decyzja 17/D/2018 w sprawie powołania opiekunów studentów i praktyk studenckich na r.a. 2018/2019 OBOWIĄZUJĄCA