Informacje dodatkowe - dr hab. Ewa ZALEWSKA

dr hab. EWA ZALEWSKA, prof. AMW

W ramach dotychczasowej działalności zawodowej pracowałam w przedszkolu i szkole podstawowej (w klasach początkowych). Przez wiele lat byłam związana z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego (Zakład Dydaktyki). W 2015 roku uzyskałam tytuł doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki. Od października 2016 roku jestem pracownikiem AMW w Gdyni.

 

Ważniejsze publikacje:

E. Zalewska, Ideologiczne konteksty działalności zawodowej nauczycieli w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, s. 207.

E. Zalewska, Obraz świata w podręcznikach szkolnych do klas początkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s.309.

E. Rodziewicz, K. Rzedzicka, E. Zalewska (red.), Gdańskie rodowody pedagogiczne: geneza – kontynuacje – inspiracje – przemieszczenia znaczeń pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004, s.295.

E. Zalewska, „Przekonasz się, że warto chodzić do szkoły” czyli o niektórych aspektach socjalizacji do roli ucznia z perspektywy podręczników do klasy pierwszej, „ Problemy Wczesnej Edukacji” 2005, nr 2.

J. Jędza, E. Zalewska, P. Zamojski, Techniczny, epistemologiczny i kulturowy wymiar metod kształcenia. Casus metody Montessori , „Problemy Wczesnej Edukacji” 2015, nr 1.

E. Zalewska, Obraz szkoły w niemieckich podręcznikach do klas początkowych: inspiracje wyzwania dla polskiego dyskursu podręcznikowego i praktyk edukacyjnych, „Studia Pedagogiczne” 2015, nr . XVIII.

E. Zalewska, Kształcenie zintegrowane jako koncepcja zmiany w polskiej edukacji początkowej, (w:), Pedagogika wczesnoszkolna –dyskursy, problemy, rozwiązania, D. Klus – Stańska, M. Szczepska - Pustkowska (red.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

E. Zalewska, Programy kształcenia i podręczniki szkolne w edukacji początkowej jako „wybór z kultury”, (w:) Pedagogika wczesnoszkolna –dyskursy, problemy, rozwiązania, D. Klus – Stańska, M. Szczepska - Pustkowska (red.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

E. Zalewska, Pedagogik wczesnoszkolna, (w:), B. Śliwerski (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Pedagogika t. IV, Gdańsk 2010.


Zainteresowania naukowe:

pedagogika wczesnoszkolne, edukacje alternatywne, problematyka pedeutologiczna, programy i podręczniki szkolne, innowacje pedagogiczne.