Rekrutacja | Jednolite Studia Magisterskie

PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA 
(jednolite studia magisterskie, profil praktyczny)

Jednolite studia magisterskie przygotowują nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. Cykl kształcenia trwa pięć lat, zgodnie z obowiązującymi w Polsce wymaganiami dotyczącymi kształcenia nauczycieli. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra.

 

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiada pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej). Kształcenie obejmuje przygotowanie merytoryczne i przygotowanie pedagogiczne, w tym przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i przygotowanie dydaktyczne. Kompetencje absolwenta określa Rozporządzenie MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 1450.

 

W trakcie studiów zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu różnych obszarów psychologii, pedagogiki oraz metodyki kształcenia najmłodszych. Będziesz rozwijał swoje kompetencje miękkie, w tym – komunikacyjne i organizacyjne. Dodatkowym walorem studiowania pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na AMW jest przygotowanie przyszłych nauczycieli w zakresie alternatywnych metodyk kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki Marii Montessori.