Artykuły filtrowane wg daty: czwartek, 07 czerwiec 2018

Informacja o danych osobowych 
kierowana do studentów Akademii Marynarki Wojennej
z siedzibą w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia,


oparta o art. 13 RODO

Akademia Marynarki Wojennej informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Marynarki Wojennej
z siedzibą w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia,  (dalej: „Administrator”).


1.      Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować się pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia oraz dla potrzeb studiów w AMW, tj. realizacji procesu kształcenia, dokumentacji przebiegu studiów, wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających
z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183) oraz art. 6 ust. 1 pkt b), c) i e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO, od dnia wejścia
w życie w/w rozporządzenia.


3.      Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:

1)      organizacji wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet,

2)      prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora,
w tym w formie mailingu,


3)      realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach, ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,

4)      prowadzenia monitoringu wizyjnego,

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

5)      wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa - osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

6)      podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

4.      Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych.

5.      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Nie podanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.

7.      Dane przechowywane będą, w przypadku osób, które nie zostały przyjęte na studia, przez okres 6 miesięcy.

8.      W przypadku wszystkich osób, które wyraziły zgody na otrzymywanie oferty edukacyjnej i zawodowej oraz informacji o bieżącej działalności Uczelni,
z wykorzystaniem środków komunikacji tradycyjnej i elektronicznej - do momentu cofnięcia zgody.


9.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody, przy czym dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych studenta będą przechowywane przez okres 50 lat.

10.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych dla potrzeb studiów w AMW, tj. procesu dydaktycznego i monitorowania jego realizacji jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.
Dział Dla Studenta
czwartek, 07 czerwiec 2018 10:42

Wybór Promotora dla grup 170DC i 170WS

Wybór Promotora dla grup 170DC i 170WS odbędzie się w dniu 13.06.2018r o godz. 12.25 w Audytorium
Dział Dla Studenta
czwartek, 07 czerwiec 2018 10:38

konsultacje mgr T. Wentland

Konsultacje mgr T. Wentland odbęda się w piątki w godz. 10.00-13.00
08.VI - sala 118A/5
15.VI - sala 111A/5
22.VI - sala 112A/5
29.VI - sala 112A/5
Dział Dla Studenta
Zaliczenie z podstaw prawnych i organizacyjnych oświaty i wychowania dla grup 150 PC, 151 PC A, 151 PCB odbędzie się dnia 22.06.2018 r. o godz. 15:30 w sali 114A/5
Dział Dla Studenta
czwartek, 07 czerwiec 2018 09:23

Zaliczenie z gerontologii dla grupy 160 PM

Zaliczenie z gerontologii odbędzie się dnia 22.06.2018r. o godz. 14:15 w sali 114 A/5
Dział Dla Studenta