Lp. w sprawie: status uwagi
UCHWAŁA Senatu AMW NR 26/2014 w sprawie: określenia celów, zadań, zasad oraz metod wdrażania i udoskonalania uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia NIE  OBOWIĄZUJĄCA
UCHWAŁA Senatu AMW NR 11/2015 sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia celów, zadań, zasad oraz metod wdrażania i udoskonalania uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia OBOWIĄZUJĄCA
DECYZJA
REKTORA-KOMENDANTA AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ  NR 57/2012
w sprawie: utworzenia w Akademii Marynarki Wojennej uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia. OBOWIĄZUJĄCA
DECYZJA
REKTORA-KOMENDANTA AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJNR 114/2016
w sprawie: powołania uczelnianego zespołu jakości kształcenia NIE OBOWIĄZUJĄCA
DECYZJA
REKTORA-KOMENDANTA AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJNR 114/2016
w sprawie: powołania uczelnianego zespołu jakości kształcenia NIE OBOWIĄZUJĄCA
UCHWAŁA SENATU 41/2020 w sprawie: określenia celów, zadań, zasad oraz metody wdrażania i udoskonalenia uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia OBOWIĄZUJĄCA  
DECYZJA REKTORA-KOMENDANTA AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NR 166/2020 w sprawie: powołania Uczelnianego Zespołu Jakości Kształcenia na okres kadencji 2020-2024 OBOWIĄZUJĄCA  
DECYZJA DZIEKANA WNHiS NR 6/D/2023 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia OBOWIĄZUJĄCA  
DECYZJA PRODZIEKANA NR 4/PD/2022 w sprawie powołania Zespołów ds. oceny tematów prac dyplomowych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych OBOWIĄZUJĄCA  


Skład wydziałowego zespołu do spraw jakości kształcenia w roku akademickim 2022/2023:

dr Patrycja BAŁDYS - Przewodnicząca zespołu
dr Iwona KRÓLIKOWSKA
dr Agnieszka SUCHOCKA
dr Łukasz WYSZYŃSKI
Joanna FLISWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych realizwoał politykę jakości zgodnie z Decyzją Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej nr 57 z dnia 20 lutego 2012 r. 21 września 2012 r. Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW wydał decyzję w sprawie wdrożenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

Zgodnie z Decyzją Dziekana:

1. Procedury oceny, zapewniania i doskonalenia jakości obejmują wszystkie poziomy i formy kształcenia prowadzone na Wydziale, w tym również studia podyplomowe.
2. Realizacja procedur prowadzona jest zgodnie z §5 Decyzji Rektora-Komendanta AMW nr 57 z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: utworzenia w Akademii Marynarki Wojennej uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia przez Zespół Wydziałowy ds. Jakości Kształcenia (zwany dalej Zespołem), w skład którego wchodzi Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia i Wydziałowa Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia.
3. Zespół sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności, które przedstawiane jest na posiedzeniu Rady Wydziału przez jego Przewodniczącego oraz publikowane jest na stronie internetowej Wydziału.
4. Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia sporządza raporty zawierające wyniki oraz wnioski z badań przeprowadzanych w ramach poszczególnych procedur. Komisja sporządza również raporty analityczne, po zakończeniu badań wskazanych w ramach poszczególnych procedur.
5. Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia sporządza w cyklu trzyletnim, kompleksowy raport analityczny dotyczący oceny jakości kształcenia na Wydziale.
6. Każdy z raportów zawiera wyszczególnienie silnych i słabych stron badanych obszarów. Raporty stanowiące podsumowanie kolejnego cyklu badań w ramach danego obszaru, zawierają dodatkowo analizę porównawczą wyników aktualnych oraz poprzednich.
7. Szczegółowy harmonogram oraz, w razie konieczności, regulamin przeprowadzania badań w ramach poszczególnych procedur, opracowuje Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia.

W chwili obecnej Wydział pracuje nad doskonaleniem procedur w związku z uchwaleniem przez Senat Akademii nowych wytycznych w zakresie zarządzania jakością kształcenia.

Akademia Marynarki Wojennej wdraża system monitorowania i zapewniania jakości kształcenia w myśl Uchwały Senatu nr 26/2014 z 29 maja 2014 r. Na tej podstawie kaskaduje się zadania zwiądane z zarządzaniem jakością. Na poziomie Uczelni działa Uczelniany Zespół Jakości Kształcenia, którego rolą jest inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. W tym celu Zespół monitoruje, ocenia i przedstawia wnioski i propozycje zmian w zakresie polityki jakości, procedur dotyczących zapewniania jakości kształcenia na poziomie Uczelni oraz dokonywania oceny własnej przez Wydziały. 

Zasadniczą rolę odgrywają Wydziałowe Zespoły Jakości Kształcenia, które uwzględniając swoją specyfikę i tradycje w zkaresie zapewniania jakości kreują procedury w zakresie monitoringu i zatwierdzania programów kształcenia, systemu oceniania studentów, zapewniania jakości kadry, zasobów materialnych i środków wskapracia studentów. 

Działania Uczelnianego Zespołu Jakości Kształcenia i Wydziałowych Zespołów Jakości Kształcenia wspomaga Dział Organizacji i Jakości Kształcenia. 

Zespoły w cyklu rocznym dokonują sprawozdania ze swojej działalności, a w ostatnim roku kadencji sporządzają sprawozdania z oceny własnej i wykonania zadań określonych w Uchwale.

 

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych otrzymał milion złotych w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wdrażanie systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji.

Do konkursu został zgłoszony profil praktyczny na drugim stopniu stosunków międzynarodowych. W konkursie zgłoszono 261 wniosków. Dotację otrzymało 13 kierunków o profilu ogólnoakademickim oraz 13 o profilu praktycznym. Stosunki międzynarodowe realizowane przez WNHiS otrzymały 150 punktów, co dało 3 miejsce. Ocena programu kształcenia, w tym: efektów kształcenia, metod dydaktycznych, wewnętrznego systemu jakości kształcenia oraz programu praktyk znalazła uznanie komisji oceniającej. Przyznane środki mogą zostać przeznaczone na podnoszenie jakości kształcenia oraz wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji.

Nad projektem profilu praktycznego stosunków międzynarodowych oraz wnioskiem do konkursu pracował zespół pod kierownictwem dr hab. Jerzego Kojkoła, prof. AMW w składzie: Łukasz Wyszyński, Paweł Kusiak, Dominika Tracz oraz Maciej Markowski.

W ramach projektu "Podnoszenie jakości kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe - profil praktyczny", zatwierdzonego przez Rektora - Komendanta, określono pięć zasadniczych obszarów:

  1. zatrudnialność;
  2. kultura jakości;
  3. innowacyjność;
  4. internacjonalizacja;
  5. prestiż i rozpoznawalność.

Do każdego z obszarów przypisano cele i zadania, nad którymi pracuje Zespół Projektowy w składzie mgr Paweł Kusiak, mgr Maciej Markowski, mgr Dominika Tracz oraz mgr Łukasz Wyszyński. Projekt monitoruje i wspiera Komitet Sterujący pod przewodnictwem dr hab. Jerzego Kojkoła. W jego skład wchodzi również Dziekn Wydziału, dr hab. Piotr Semków oraz członkowie Zespołu Projektowego. W ramach Komiteteu Sterującego zapadają kluczowe decyzje w zakresie zarządzania projektem.