Pedagogika II stopień

Pedagogika
PEDAGOGIKA
(studia magisterskie, profil praktyczny)

Studia II stopnia na kierunku pedagogika adresowane są do absolwentów studiów licencjackich na kierunkach społecznych, artystycznych i humanistycznych, w tym – pedagogicznych. Studia przygotowują studentów do aktywności zawodowej w instytucjach i organizacjach zajmujących się edukacją całożyciową, w tym – pracą z seniorami, działalnością pomocową i profilaktyczną w zakresie profilaktyki społecznej oraz animacją społeczną.

 

Kształcenie obejmuje przedmioty pedagogiczne, psychologiczne oraz problematykę społeczną. Ważny udział w przygotowaniu absolwentów mają treści z zakresu pedagogiki społecznej, patologii i profilaktyki społecznej, a także zagadnienia gerontologiczne. Absolwent będzie przede wszystkim przygotowany do animacji rozwoju człowieka w okresie dorosłości oraz działalności na rzecz animacji środowiskowej i profilaktyki społecznej.

Resocjalizacja z elementami socjoterapii
Studia przygotowują kandydatów do podejmowania pracy psychokorekcyjnej z osobami nieprzystosowanymi społecznie oraz zagrożonymi nieprzystosowaniem.
Absolwent nabywa kompetencje w zakresie diagnozowania niedostosowania społecznego, projektowania realizacji i ewaluacji działań wychowawczych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych zarówno wobec nieletnich, jak i dorosłych oraz wykonywania prognoz kryminologicznych.
Absolwent nabywa też kompetencje do podejmowania działań w zakresie profilaktyki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień, niedostosowania społecznego i przestępczości. 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej
Studia przygotowują studentów do prowadzenia pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych podległych zarówno Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej jak i Ministerstwu Edukacji Narodowej.
Ponadto przygotowują studenta do diagnozowania i wspierania rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wspierania rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 
Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej jest przygotowany do realizowania zadań zawodowych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z roli opiekuna-wychowawcy oraz terapii pedagogicznej. Praktyczny profil studiów umożliwia studentom uczenie się przez działanie w trakcie licznych zajęć o charakterze warsztatowym i projektowym, prowadzonych przez nauczycieli o znaczącym doświadczeniu praktycznym. Studia obejmują obowiązkową praktykę zawodową.

Absolwent kierunku pedagogika, studiów II stopnia może podjąć pracę w następujących przykładowych instytucjach i organizacjach:


• całodobowe i dzienne domy pomocy społecznej;
• domy seniora;
• kluby i centra seniora;
• jednostki samorządowe, fundacje i stowarzyszenia wspierające proces całożyciowego uczenia się;
• fundacje, stowarzyszenia i organizacje samorządowe zajmujące się wspieraniem procesu integracji społecznej i przeciwdziałaniu społecznemu wykluczeniu i marginalizacji;
• centra pomocy społecznej i ośrodki wspierania rodziny;
• hospicja i fundacje hospicyjne wspierające rodziny i osoby osierocone;
• służby mundurowe z uwzględnieniem oddziałów zajmujących się rekonwersją i pomocą poszkodowanym w misjach poza granicami kraju;
• resort sprawiedliwości (w roli kuratora społecznego lub kuratora sądowego, po spełnieniu wymagań resortowych).

 

 

>>>REJESTRACJA ONLINE od 1 czerwca 2022 roku! ZAPISZ SIĘ TUTAJ!<<<