Pedagogika | Studia I stopnia

Pedagogika

 

PEDAGOGIKA
(studia licencjackie, profil praktyczny)

Studia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent posiada możliwość kontynuacji studiów na poziomie magisterskim.

Kwalifikacje absolwenta i przykładowe obszary zatrudnienia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika dysponuje wiedzą z zakresu pedagogiki, filozofii, psychologii, socjologii, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego oraz psychologicznego kontekstu kształcenia i wychowania, w tym pracy opiekuńczo-wychowawczej i udzielania pedagogicznych form wsparcia rodzinom.

Absolwent uzyskuje kompetencje w zakresie metod pracy opiekuńczo-wychowawczej i działalności profilaktycznej, a także w zakresie metod pracy z rodziną zorientowanych na jej wspieranie w realizacji funkcji wychowawczych, socjalizacyjnych i opiekuńczych. Jest przygotowany do wspierania wychowanków pieczy zastępczej w procesie usamodzielniania.

Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, rodzinnego, socjalizacyjnego, a także placówkach wielofunkcyjnych, hospicjach, bursach, internatach i świetlicach środowiskowych. Jest także przygotowany do podjęcia pracy w roli asystenta rodziny.

Przykładowe przedmioty:
 Wprowadzenie do pedagogiki
 Psychologia
 Pedagogika dziecka i prawa dziecka
 Podstawy pedagogiki społecznej
 Edukacja międzykulturowa
 Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej
 Psychologia rozwoju człowieka
 Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży z psychoprofilaktyką
 Psychologia i profilaktyka uzależnień
 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 Instytucje pieczy zastępczej
 Arteterapia
 Pedagogika rodziny
 Metodyka pracy asystenta rodziny
 Poradnictwo rodzinne
 Wybrane aspekty pracy z rodziną dysfunkcyjną