Stosunki Międzynarodowe - studia II stopnia

 

 

Kierunek stosunki międzynarodowe istnieje w Akademii Marynarki Wojennej od 2003 i jest jednym z najstarszych cywilnych kierunków istniejących w polskich uczelniach wojskowych. Co więcej – aktualnie – Akademia Marynarki Wojennej to jedyna uczelnia wojskowa w Polsce, gdzie realizowane są cywilne studia I i II stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe.

 

>>> Od roku akademickiego 2020/2021 uruchamiamy innowacyjną specjalność GEOPOLITYKA
- 290 godzin wykładów oraz zajęć praktycznych (warsztatów, seminariów, symulacji, debat, gier oraz projektów), które będą realizowane na 3. i 4. semestrze studiów;
- studia będą prowadzone w języku angielskim lub polskim (do wyboru);
- zajęcia będzie prowadzić kadra Akademii Marynarki Wojennej oraz eksperci zewnętrzni;
- student na 2. semestrze zadecyduje czy chcę studiować w ramach specjalności GEOPOLITYKA czy w ramach programu podstawowego;
- utworzenie specjalności GEOPOLITYKA sfinansowane zostało w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Akademii Marynarki Wojennej - Projektu, który uzyskał finansowanie w ramach konkursu POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18, Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 

>>> W ramach specjalności GEOPOLITYKA będziecie mieli możliwość studiowania takich przedmiotów jak:
- Polska i światowa myśl geopolityczna
- Globalna ekonomia polityczna
- Nowe technologie a geopolityka
- Geopolityka informacyjna
- Akweny morskie jako obszar gry geostrategicznej
- Prawo morza
- Siły zbrojne w rywalizacji geopolitycznej
- Polska wobec przemian współczesnego porządku międzynarodowego
- Gry wojenne i decyzyjne
- Seminarium eksperckie
- Myślenie krytyczne
- Zarządzanie projektem międzynarodowym
- Komunikacja międzykulturowa

  

 

Jesteś zainteresowana/y studiowaniem stosunków międzynarodowych w Akademii Marynarki Wojennej?
>>> zapoznaj się z poniższym opisem studiów!
>>> zapoznaj się z programem studiów!
>>> dołącz do nas > REKRUTACJA (stosunki międzynarodowe II stopień)

 

Chcesz być na bieżąco z terminami i zasadmi rekrutacji?

Mamy Ciebie informować o nowych elementach programu studiów? 

Zapisz się do naszego newslettera!

 

newsletter 

 

 

 

 

 

rejestracja bez daty  

 

 

 

 

 

Masz pytania?
>>> napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
>>> lub zadzwoń: 502-760-252

 

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Cel studiów / Profil absolwenta / Miejsca pracy

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE w Akademii Marynarki Wojennej – dla kogo?
Kierunek studiów, stosunki międzynarodowe wpisuje się w misję i strategię AMW zorientowaną na kształcenia kadr na potrzeby sił zbrojnych oraz systemu bezpieczeństwa narodowego. Stosunki międzynarodowe badają i rozwijają istotną perspektywę spojrzenia na bezpieczeństwo oraz system sił zbrojnych. Pozwalają określać uwarunkowania oraz dokonywać prognoz w odniesieniu do bliższego i dalszego środowiska bezpieczeństwa. Ponadto pozwalają na rozwinięcie umiejętności krytycznego i twórczego myślenia, które znajdują zastosowanie w kształtowaniu kadr na potrzeby przemysłu morskiego oraz lokalnego rynku pracy. Studia drugiego stopnia rozwijają ponadto kompetencje analityczne i prognostyczne, które są nieodzowną częścią polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa i zarządzania strategicznego na poziomie państwa oraz podmiotów gospodarczych.

 

Kierunek adresowany jest do absolwentów studiów I stopnia, którzy w ramach kierunków studiów społecznych i humanistycznych takich jak stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo, politologia, ekonomia oraz innych chcą zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające rozumieć i prognozować zjawiska i procesy w środowisku międzynarodowym. Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, debaty oraz projekty realizowane podczas studiów pozwalają na rozwinięcie zainteresowań i zdobycie wykształcenia odpowiadającego na potrzeby instytucji publicznych i firm działających w wymiarze globalnym i regionalnym.

 

Specjalność – GEOPOLITYKA – dla kogo?
Geopolityka jest pojęciem wieloznacznym. Rozumiana jest jako interdyscyplinarna nauka badająca zależności między wpływem czynników geograficznych i historycznych na powstawanie oraz funkcjonowanie państw. Innym podejściem jest stosowany wymiar geopolityki. Istotą jego jest rozumienie tej kategorii jako metody skutecznego wykorzystania wiedzy z zakresu geografii, historii, nauk politycznych, wojskowych i ekonomicznych w celu jak najskuteczniejszej realizacji celów politycznych danego państw. Przedmiotem geopolityki są także czynniki określające funkcjonowanie ośrodków siły, interakcje pomiędzy nimi oraz efekty dotyczące przestrzeni globalnej, regionalnej i lokalnej. W tym przypadku można wskazać trzy punkty odniesienia badań geopolitycznych: porządek międzynarodowy, położenie geopolityczne danego podmiotu oraz interpretacje tego położenia w kontekście panującego porządku, czego efektem jest kod geopolityczny danego państwa.

 

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że osią konstrukcyjną studiów drugiego stopnia są treści dotyczące stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu geopolityki. Niezwykle ważny jest tu wymiar stosowany geopolityki w odniesieniu do przedmiotu specjalizacji, którym będzie wspomniana rywalizacja ośrodków siły o kształt systemu międzynarodowego. Ma to szczególne znaczenie w kontakcie praktyczności studiów oraz konstrukcji kierunkowych efektów uczenia się.

 

Skorelowany z misją i strategią AMW, oraz dokumentami MON, kierunek stosunki międzynarodowe w specjalności geopolityka, adresowany jest to środowiska cywilnego. W dużym stopniu jest on ukierunkowany na kształcenie osób w przyszłości związanych z Marynarką Wojenną RP, przemysłem morskim oraz potrzebami środowiska lokalnego. Szeroka perspektywa spojrzenia na sprawy społeczne, politykę międzynarodową, a także rozwijanie umiejętności i kompetencji miękkich czyni z realizowanego kierunku ujęcie z jednej strony mulitdyscyplinarne z drugiej dopasowane do potrzeb interesariuszy zewnętrznych. Program kształcenia ma w swoich założeniach kształcić otwartych i elastycznych specjalistów potrafiących analizować i prognozować rozwój sytuacji międzynarodowej, co umożliwia osiągnięcie celów strategicznych Uczelni i Wydziału.

 

STOSUNKI MIEDZYNARODOWE – profil absolwenta / przykładowe miejsca pracy
W założeniu twórców kierunku oraz instytucji go realizującej, absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe – profil praktyczny jest osobą otwartą na otaczający go świat i przygotowaną do dalszego rozwoju w celu dostosowania się do wymogów środowiska pracy. Jest także osobą, która nabyła i rozwinęła umiejętności oraz kompetencje pozwalające na efektywną współpracę w zespole, twórcze rozwiązywanie problemów zawodowych, prognozowanie zjawisk w środowisku międzynarodowym oraz swobodne komunikowania się, w tym z wykorzystaniem specjalistycznego języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym. Osiągnięciem powyższych umiejętności sprzyja innowacyjna konstrukcja programu studiów, który zakłada:
• konwersatoria z języka angielskiego w tematyce stosunków międzynarodowych;
• możliwość realizacji wybranych zajęć w języku angielskim;
• warsztaty z pracy projektowej;
• przygotowanie raportów oraz analiz;
• realizacja przekrojowego projektu.

 

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe na poziomie drugiego stopnia, posiada wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych, w tym:
• teoretycznych i filozoficznych aspektów polityki oraz stosunków międzynarodowych;
• globalnych i regionalnych problemów współczesnego świata;
• socjologicznych i religijnych uwarunkowań polityki międzynarodowej;
• zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego;
• zasad dyplomacji.

 

Istotną rolę w kształtowaniu profilu kompetencyjnego absolwenta stosunków międzynarodowych odgrywają przedmioty umożliwiające profilowanie swojej ścieżki rozwoju. Skupiają się one na najważniejszych regionach światowej polityki i pozwalają wykształcić u absolwenta umiejętności analizowania i prognozowania trendów światowej polityki. Podzielona są one na dwie „ścieżki” Euroazjatycką, obejmująco problematykę: Chin, Rosji, Bliskiego Wschodu oraz Ukrainy, a także Euroatlantycką, która skupia się na problematyce: Unii Europejskiej, NATO, Stanów Zjednoczonych i Afryki.

 

Absolwent jest przygotowany do pracy w polskich i międzynarodowych instytucjach oraz strukturach zajmujących się administracją i bezpieczeństwem porządku publicznego, organach bezpieczeństwa państwa, organizacjach działających na rzecz instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego, naukowych ośrodkach badawczych zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym i międzynarodowym państwa. Absolwent posiada umiejętności analizy środowiska międzynarodowego w celu diagnozowania i przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa, dlatego uzyskuje również kwalifikacje do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach rozwijających współpracę międzynarodową w wymiarze politycznym, gospodarczym i kulturalnym.

  

Specjalność GEOPOLITYKA – profil absolwenta / przykładowe miejsca pracy
Istotną rolę w kształtowaniu profilu kompetencyjnego absolwenta odgrywa możliwość realizacji specjalizacji – geopolityka. Jest ona odpowiedzią na zapotrzebowania, na kształcenie specjalistów z obszaru analizy i prognozowanie zmian kształtu porządku międzynarodowego. Specjalność stanowi zbiór przedmiotów, które pozwalają poznać uwarunkowania i mechanizmy wpływające na kształt systemu międzynarodowego, zrozumieć rolę najsilniejszych graczy, którzy rywalizują o jego kształt, a także uczą się oceniać pozycję i politykę pozostałych podmiotów stosunków międzynarodowych wobec globalnej rywalizacji w wymiarach: ekonomicznym, nowych technologii, informacji, komunikacji międzykulturowej oraz znaczenia obszarów morskich. Dodatkowym atutem jest możliwość rozwijania umiejętności konfrontowania swoich opinii z uznanymi ekspertami z zakresu geopolityki z kraju i z zagranicy (w ramach seminariów) oraz rozwijanie umiejętności debaty w metodzie kooperatywnej oraz oksfordzkiej – rozwijanych z ośrodkami akademickimi z innych państw.

 

Absolwent posiada również kompetencje społeczne, które umożliwiają mu szybkie i elastyczne dostosowanie się do warunków pracy i wykorzystywanie zdobytej wiedzy w sposób praktyczny w instytucjach publicznych oraz podmiotach gospodarczych działających w wymiarze międzynarodowym. Sprzyja temu z jednej strony praktyczna forma zajęć, z drugiej umiędzynarodowienie studiów (kadra dydaktyczna, możliwość wyjazdów zagranicznych, możliwość wymiany międzynarodowej, współpraca międzynarodowa w wymiarze dydaktycznym).

 

Podsumowując, absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe, w specjalności geopolityka, przygotowany jest do pracy w opisanych dalej sektorach gospodarki:

 

I. Sektor publiczny:
• Służba dyplomatyczna (po zdaniu wymaganych egzaminów państwowych);
• Administracja i organy Unii Europejskiej;
• Struktury Paktu Północnoatlantyckiego;
• Struktury administracyjne organizacji międzynarodowych, do których należy Polska;
• Administracja rządowa (stanowiska związane z koordynacją współpracy międzynarodowej);
• Administracja samorządowa (stanowiska związane z koordynacją współpracy międzynarodowej);
• Publiczne ośrodki badawczo-analityczne zajmujące się sprawami międzynarodowymi.
• Publiczne agencje informacyjne.

 

II. Sektor prywatny:
• Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w skali międzynarodowej;
• Prywatne agencje informacyjne;
• Prywatne ośrodki badawczo-analityczne zajmujące się sprawami międzynarodowymi.

 

III. Sektor pozarządowy:
• Organizacje pozarządowe działające w skali międzynarodowej;
• Pozarządowe ośrodki badawczo-analityczne zajmujące się sprawami międzynarodowymi.