Pedagogika | Studia II stopnia

 
 
 4

Pedagogika II stopnia – studia magisterskie (2 letnie) 

w zakresach/specjalnościach:

 

 • psychopedagogika służb mundurowych
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową

 

Studia II stopnia na kierunku pedagogika przygotowują studentów do:

 

 • pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; 
 • udzielania pedagogicznych form wsparcia w rozwoju dzieci i młodzieży;
 • udzielania różnorodnych form wsparcia osobom dorosłym;
 • realizacji działalności profilaktycznej i doradczej.

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika uzyskają przygotowanie do podjęcia pracy jako pedagodzy, opiekunowie, wychowawcy, organizatorzy, koordynatorzy m.in. w: 

 
 • domach dziecka, rodzinnych domach dziecka, pogotowiu opiekuńczym, hostelach, bursach szkolnych, świetlicach środowiskowych, świetlicach socjoterapeutycznych;
 • domach pomocy społecznej, środowiskowych domach pomocy społecznej i innych placówkach;
 • przedszkolach jako opiekunowie;
 • szkołach jako pedagog szkolny; 
 • świetlicach środowiskowych, klubach dziecięce i młodzieżowych, ośrodkach kultury, ogniskach wychowawcze na stanowisku wychowawcy; 
 • poradnictwie  specjalistycznym;
 • ośrodkach interwencji kryzysowej, schroniskach dla ofiar przemocy w rodzinie, telefonie zaufania; 
 • urzędach miast i gmin na stanowiskach związanych z realizacją działań profilaktycznych, jako pełnomocnik lub koordynator;
 • instytucjach i organizacjach, w tym pozarządowych, realizujących działalność edukacyjną, obronną, pomocową lub kulturalną, wspierających człowieka, na różnych etapach jego życia;
 • sądach, po ukończeniu aplikacji kuratora sądowego.   
5
 
 
Ponadto zakres psychoedukacja służb mundurowych przygotowuje do podjęcia pracy w roli: 
 1. pedagogów w liceach mundurowych;
 2. cywilnych pracowników służb mundurowych, w tym:
 • specjalistów z zakresu profilaktyki i interwencji kryzysowej (policja, straż pożarna, straż graniczna, wojsko);
 • konsultantów d.s. rekrutacji w wojskowych centrach rekrutacji;
 • specjalistów w wojskowych poradniach zdrowia psychicznego i szpitalach psychiatrycznych.
 1. konsultantów lub specjalistów z zakresu współpracy ze służbami mundurowymi, zatrudnionych w sektorze publicznym.

 

CO BĘDZIESZ STUDIOWAĆ?

 
 
Treści kształcenia zaprojektowano w taki sposób, aby wspierać rozwój kompetencji osób związanych ze służbami mundurowymi lub aspirujących do powiązania z nimi swojej kariery zawodowej. Obejmują one m.in. takie obszary:
 
 • Psychologia
 • Pedagogika
 • Przywództwo i zarządzanie grupą
 • Psychoedukacja
 • Rekonwersja
 • Zarządzanie stresem
 • Socjologia grup dyspozycyjnych
 • Systemy motywacyjne w służbach mundurowych
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Zarządzanie zmianą
 • Poradnictwo i interwencja psychopedagogiczna
6
 
 
Absolwenci zakresu pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową uzyskają także przygotowanie do podjęcia pracy jako:
 
 • instruktorzy terapii zajęciowej w ramach placówek służby zdrowia (szpitale, samodzielne oddziały psychiatryczne, poradnie zdrowia psychicznego i zakłady opiekuńczo-lecznicze);
 • pedagodzy realizujący warsztaty terapii zajęciowej w domach dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnościami, klubach seniorów, domach pomocy społecznej i innych typach placówek prowadzących warsztaty terapii zajęciowej.
Treści kształcenia zaprojektowano w taki sposób, aby wspierać rozwój kompetencji osób aspirujących do związania swojej kariery zawodowej z pracą opiekuńczo-wychowawczą z terapią zajęciową. Obejmują one m.in. takie obszary:
 
 • Psychologia
 • Pedagogika
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Metody pracy terapeuty zajęciowego
 • Zaburzenia rozwoju mowy z elementami terapii
 • Ergoterapia
 • Muzykoterapia
 • Bajkoterapia
 • Arteterapia
 • Superwizja w pracy terapeutycznej
 
REKRUTACJA TRWA
Dołącz do nas!
Chcesz nas lepiej poznać i być z nami na bieżąco?
 • Wejdź na nasz profil!