Logowanie

Konferencja | Stosunki Międzynarodowe

Szanowni Państwo,

Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych mają zaszczyt poinformować o konferencji „Koncepcje kształcenia w dziedzinie stosunków międzynarodowych wobec wyzwań XXI wieku”, która odbędzie się w dniach 21-22 czerwca 2018 r w Gdyni.

Głównym celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany dobrych praktyk w obszarze kształcenia na kierunku studiów stosunki międzynarodowe w odpowiedzi na wyzwania, które stawia przed nami współczesny świat. Organizatorom zależy na twórczej dyskusji prowadzącej do odpowiedzi na wyzwania obecne w dydaktyce. Konferencja ma także ukazać obszary wymagające dalszej refleksji, z myślą o kontynuacji dyskusji na wielu forach.

W odpowiedzi na postawiony cel Organizatorzy planują zaprosić przedstawicieli środowiska akademickiego, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i wszystkich interesariuszy, dla których kształcenie specjalistów w obszarze stosunków międzynarodowych stanowi wartość. Obecność wybitnych badaczy, doświadczonych dydaktyków oraz ciekawych praktyków daje szansę na sformułowanie wielowymiarowych wniosków służących podnoszeniu jakości kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe .

Sprzyjająca krytycznej refleksji ma być formuła konferencji. Organizatorzy planują dwudniowe spotkanie. Pierwszy dzień obejmuje wystąpienia zaproszonych gości z kraju i zagranicy, które mają nadać kierunek dyskusji ukazując różne perspektywy w podejściu do głównego problemu konferencji. W drugim dniu odbędą się trzy panele dyskusyjne, podczas których uczestnicy pochylą się nad następującymi problemami:
  1. Nauka a nauczanie w kontekście wielodyscyplinarności programów kształcenia oraz doboru treści programowych;
  2. Umiędzynarodowienie kształcenia oraz mobilność studentów;
  3. Metody kształcenia i profil absolwenta stosunków międzynarodowych a potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego.
Konferencja „Koncepcje kształcenia stosunków międzynarodowych wobec wyzwań XXI wieku” wpisuje się w obchody 10-lecia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej, stąd spotkania w gronie wybitnych specjalistów z Polski i zagranicy będzie dla nas szczególnym wydarzeniem.

Konferencja ponadto jest organizowana przez Instytut Stosunków Międzynarodowych AMW jako zwieńczenie projektu „Podnoszenie jakości kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe – profil praktyczny”. Organizatorzy chcieliby podzielić się własnymi doświadczeniami oraz uzyskać cenne wskazówki z innych ośrodków kształcących w tym obszarze.

Mamy zaszczyt poinformować, że patronat nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych oraz Miasto Gdynia.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej konferencji (www.nauka.wnhis.amw.gdynia.pl). 

Z wyrazami głębokiego szacunku,
Organizatorzy
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl