Logowanie

Wojsko w systemie służb publicznych karty przedmiotów

 

dr hab. Jerzy KOJKOŁ, prof. AMW

www.jerzykojkol.pl

Karty przedmiotów:

Podstawy efektywnego studiowania

 

dr Gracjan CIMEK

Karty przedmiotów:


Geografia polityczna i geopolityka

System służb mundurowych

Wychowanie obronne

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

 

prof. dr hab. Stanisław ŻERKO

Karty przedmiotów:

 

prof. dr hab. Adam KOSIDŁO

Karty przedmiotów:

Bezpieczeństwo państwa

Bezpieczeństwo międzynarodowe

 

mgr Janetta CHARUTA-KOJKOŁ

Karty przedmiotów:

Społeczenstwo obywatelskie w działaniu

 

dr Iwona JAKIMOWICZ-OSTROWSKA

Karty przedmiotów:

 

dr Patrycja BAŁDYS

Karty przedmiotów:

Społeczenstwo obywatelskie w działaniu

 

dr Roman KRAIŃSKI

Karty przedmiotów:

Finanse publiczne

 

dr Stanisław Musiał

Karty przedmiotu:

Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie

Nauka o państwie

Nauka o państwie i prawie


 

dr Andrzej ŁAPA

Karty przedmiotów:

 

dr Svitlana Lizakowska

Karty przedmiotów:

System służby cywilnej

Ochrona własności intelektualnej

Podstawy prawa

 

dr hab. Piotr SEMKÓW, prof. AMW

Karty przedmiotów:

 drzewiceki

dr Andrzej DRZEWIECKI

Karty przedmiotów:

Historia wojskowości

Wychowanie obronne

System służb mundurowych

dr Mariusz KARDAS

Karty przedmiotów:
mgr Łukasz Wyszyński

Karty przedmiotów:
dr Gracjana DUTKIEWICZ

Karty przedmiotów:

Polityka publiczna


mgr Dominika WYSZYŃSKA

Karty prz
edmiotów:

Podstawy zarządzania projektem
 gogol dr hab Bogusław GOGOL


Karty przedmiotów:

Teoria polityki


Karty przedmiotó
w:

Siły powietrzne RP

Wojska lądowe RP

Rodzaje sił zbrojnych

Bezpieczenstwo obszarow morskich

System reagowania i zarządzania kryzysowego

projekt1projekt1

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl