Logowanie

Rada Wydziału

Skład Rady:

dr hab. Jerzy KOJKOŁ, prof. nadzw. AMW - Przewodniczący Rady WNHiS
dr hab. Astrid MĘCZKOWSKA-CHRISTIANSEN, prof. nadzw. AMW
dr Patrycja BAŁDYS
dr hab. Lidia BURZYŃSKA-WENTLAND, prof. nadzw. AMW
dr hab. Bogusław GOGOL, prof. nadzw. AMW
prof. dr hab. Adam KOSIDŁO
dr hab. Iwona PIETKIEWICZ, prof. nadzw. AMW
dr hab. Piotr SEMKÓW, prof. nadzw. AMW
dr hab. Ewa ZALEWSKA, prof. nadzw. AMW
prof. dr hab. Stanisław ŻERKO
dr Gracjan CIMEK
dr Monika CHOJNACKA - sekretarz
mgr inż. Ewa KUBICKA-CIAŚ
mgr Paweł KUSIAK

Tomasz DRANICKI

UCHWAŁY RADY WYDZIAŁU :


Nr Tytuł Uchwały Status Uwagi
 1 UCHWAŁA NR 36/2016 w sprawie: uchwalenia planu Rady Wydziału na rok akademicki 2016/2017 obowiązująca  
 2 UCHWAŁA NR 37/2016 w sprawie: uchwalenia dodatkowych kryteriów zatrudniania nauczycieli akademickich w ramach awansu zawodowego
DODATKOWE KRYTERIA
 obowiązująca  
 3 UCHWAŁA NR 38/2016 w sprawie: zatwierdzenia wytycznych dla kierownika Podstawowej Jednostki Organizacyjnej, dotyczących szczegółowego określenia pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich  obowiązująca  
 4 UCHWAŁA NR 41/2016 w sprawie: określenia limitów przyjęć na studia podyplomowe  obowiązująca  
 5 UCHWAŁA NR 42/2016 w sprawie: zatwierdzenie programu studiów podyplomowych na kierunku Dyplomacja w języku angielskim  obowiązująca  
 6 UCHWAŁA NR 43/2016 w sprawie: opinii Rady Wydziału WNHiS w sprawie wniosku o przyznanie studentowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017
 obowiązująca  
 7 UCHWAŁA Nr 45/2016 1. w sprawie: zatwierdzenia zasad studiowania zgodnie z systemem transferu akumulacji punktów (ECTS) dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu odbywania i zaliczania programu ERASMUS + na WNHiS  obowiązująca  
 8 UCHWAŁA Nr 46/2016 w sprawie: zatwierdzenia szczegółowych zasad studiowania według Indywidualnego Programu Studiów obowiązująca 
 9 UCHWAŁA Nr 47/2016 w sprawie: zatwierdzenia szczegółowych zasad studiowania według Indywidualnej Organizacji Studiów  obowiązująca  
10 UCHWAŁA NR 44/2016 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia za rok akademicki 2015/2016 obowiązująca  
11 UCHWAŁA Nr 50/2016 w sprawie: zatwierdzenie programu kształcenia kursu: Change Management Foundation obowiązująca  
12 UCHWAŁA Nr 51/2016 w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia kursu: AgilePM Foundation obowiązująca  
13 UCHWAŁA Nr 52/2016 w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia kursu: PRINCE2 Practitioner obowiązująca  
14  UCHWAŁA Nr 53/2016 w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia kursu: PRINCE2 Foundation obowiązująca  
15  UCHWAŁA Nr 54/2016 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu praktyk na WNHiS obowiązująca  
16 UCHWAŁA Nr 55/2016 w sprawie: zatwierdzenia wykazu promotorów i recenzentów prac dyplomowych na kierunkach: Pedagogika, Stosunki Międzynarodowe i Wojsko w Systemie Służb Publicznych obowiązująca  
17 UCHWAŁA Nr 56/2016 W sprawie: określenia niezbędnego doświadczenia zawodowego, które musi posiadać nauczyciel akademicki by zaliczyć go do minimum kadrowego kierunku studiów o profilu praktycznym obowiązująca  
18 UCHWAŁA Nr 57/2016 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności kół naukowych obowiązująca  
 19 UCHWAŁA Nr 58/2016 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania ze spotkań opiekunów ze studentami
obowiązująca  
 20 UCHWAŁA Nr 59/2016 w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych i zatwierdzenia ich programu: Coaching obowiązująca  
21  UCHWAŁA Nr 60/2016 w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych i zatwierdzenia ich programu: Coaching edukacyjny obowiązująca  
22  UCHWAŁA Nr 61/2016 w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych i zatwierdzenia ich programu: Doradztwo zawodowe obowiązująca  
23  UCHWAŁA Nr 62/2016 w sprawie: powołania stałej Komisji Naukowej Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych obowiązująca  
24  UCHWAŁA Nr 63/2016 w sprawie: szczegółowych zasad prowadzenia prac badawczych statutowych na WNHiS obowiązująca  
25  UCHWAŁA Nr 64/2016 w sprawie: uchwalenia projektu efektów kształcenia nowego kierunku studiów: Obronność i wychowanie morskie obowiązująca  
26  UCHWAŁA Nr 65/2016 w sprawie: uchwalenia Regulaminu Realizacji Prac Dyplomowych obowiązująca  
 27 Uchwała Nr 1/2017 w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych i zatwierdzenia ich programu: System służb publicznych. Wojska terytorialne  obowiązująca  załącznik
 28 Uchwała Nr 2/2017 w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji rekrutacyjnej  obowiązująca  
 29 Uchwała Nr 5/2017 w sprawie: określenia zakresu egzaminu dyplomowego dla poszczególnych kierunków i poziomów studiów prowadzonych przez WNHIS obowiązująca  
30 Uchwała Nr 6/2017 w sprawie: prorytetowych kierunków badań służącym kształtowaniu specjalności naukowej realizowanych na WNHIS obowiązująca  
31 Uchwała Nr 7/2017 w sprawie: opini rady odnoszącej się do wniosku Dziekana dotyczącego limitu przyjęć na pierwszy rok studiów stacjonarnych na poszczególne kierunki w roku akademickim 2017/2018 obowiązująca  
32 Uchwała Nr 9/2017 w sprawie: zmiany nazwy przedmiotu na studiach podyplomowych: Edukacja dla bezpieczeństwa z uprawnieniami do prowadzenia drugiego przedmiotu oraz udzielania pierwszej pomocy obowiązująca  
33 Uchwała Nr 10/2017 w sprawie: zmiany nazwy przedmiotu na studiach podyplomowych: Edukacja dla bezpieczeństwa z uprawnieniami do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz udzielania pierwszej pomocy (kandydaci bez przygotowania pedagogicznego) obowiązująca  
34 Uchwała Nr 11/2017 w sprawie: Opinia rady WNHIS, odnośnie wsnioku Dziekana, dotyczącego przekształcenia Katedry Marynistyki na Katedrę Historii Wojskowości  obowiązująca  
35 Uchwała Nr 12/2017 w sprawie: w sprawie: Opinia rady WNHIS, odnośnie wsnioku Dziekana, dotyczącego przekształcenia Instytutu Pedagogiki na Instytut Studiów Edukacyjnych obowiązująca  
36 Uchwała Nr  13/2017 w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych i zatwierdzenia ich programu: Zarządzanie organizacjami sportowymi w placówkach oświatowych i pozaoświatowych  obowiązująca  
37 Uchwała Nr 16/2017 w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych i zatwierdzenia ich programu: Projektowanie gier szkoleniowych i edukacyjnych obowiązująca  
38 Uchwała Nr 17/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania ze spotkań opiekunów ze studentami obowiązująca  
39 Uchwała Nr 24/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia obowiązująca  
40 Uchwała Nr 25/2017 w sprawie: w sprawie utworzenia studiów podyplomowych i zatwierdzenia ich programu: Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zasobami informacyjnymi obowiązująca  
41 Uchwała Nr 26/2017 w sprawie: zmiany programu studiów na kierunku Pedagogika, studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne obowiązująca  
42 Uchwała Nr 27/2017 w sprawie: zmiany programu studiów na kierunku Pedagogika, studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne obowiązująca  
43 Uchwała Nr 28/2017 w sprawie: zmiany programu studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe, studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne obowiązująca  
44 Uchwała Nr 29/2017 w sprawie: zmiany programu studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe, studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne obowiązująca  
45 Uchwała Nr 30/2017 w sprawie: zmiany programu studiów na kierunku Wojsko w systemie służb publicznych, studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne obowiązująca  
46 Uchwała Nr 34/2017 w sprawie: zatwierdzenia planu Rady Wydziału na rok akademicki 2017/2018 obowiązująca  
47 Uchwała Nr 37/2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania dziekana z działalności WNHiS obowiązująca  
48 Uchwała Nr 38/2017 w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Wyborczej WNHiS obowiązująca  
49 Uchwała Nr 39/2017 w sprawie: zatwierdzenia zmian w regulaminie szczegółowych zasad studiowania według Indywidualnej Organizacji Studiów  obowiązująca  
50 Uchwała Nr 42/2017 w sprawie: zmiany uchwały Nr 55/2016 dotyczącej zatwierdzenia wykazu promotorów i recenzentów prac dyplomowych na kierunkach Pedagogika, Stosunki Międzynarodowe i Wojsko w Systemie Służb Publicznych obowiązująca  
51 Uchwała Nr 43/2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności kół naukowych obowiązująca  
52 Uchwała Nr 44/2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania ze spotkań promotorów ze studentami obowiązująca  
 53 Uchwała Nr 45/2017 w sprawie: wniosku Dziekana, dotyczącego powołania Wydziałowej Komisji RekrutacyjnejUchwała Nr 45/2017 w sprawie: wniosku Dziekana, dotyczącego powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej  obowiązująca  
54 Uchwała Nr 3/2018 w sprawie: zatwierdzenia zmian w programie studiów Podyplomowych: Projektowanie gier szkoleniowych i edukacyjnych obowiązująca  
55 Uchwała nr 4/2018 w sprawie: zmiany Uchwały 62/2016 Rady WNHiS dotyczącej powołania komisji Naukowej Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych obowiązująca  
56 Uchwała nr 5/2018 w sprawie: opinii Rady Wydziału WNHiS dotyczocje wniosku Dziekana o utworzenie Pracowni Badań i Analiz Społecznych obowiązująca  
57 Uchwała nr 6/2018 w sprawie:  opinii Rady Wydziału WNHiS dotyczocje wniosku Dziekana dotyczącego limitu przyjęć na pierwszy rok studiów stacjonarnych na poszczególne kierunki w roku 2018/2019 obowiązująca
58 Uchwała nr 7/2018 w sprawie: opinii Rady WNHiS dotyczącej miejsc staży dla studentów kierunku Stosunki Międzynarodowe w ramach projektu Wysokiej jakości staże dla studentów kierunku Stosunki Międzynarodowe AMW obowiązująca Załącznik
59 Uchwała nr 8/2018 w sprawie:opinii Rady WNHiS dotyczącej miejsc staży dla studentów kierunku Wojsko w Systemie Służb Publicznych w ramach projektu Wysokiej jakości staże dla studentów kierunku Wojsko w Systemie Służb Publicznych AMW obowiązująca Załącznik
60 Uchwała nr 9/2018 w sprawie: zatwierdzenia zmian w programie studiów podyplomowych: Doradztwo zawodowe obowiązująca  
61 Uchwała nr 10/2018 w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych i zatwierdzenia ich programu: Resocjalizacja z elementami socjoterapii obowiązująca  
62 Uchwała nr 12/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ze spotkań opiekunów ze studentami obowiązująca  
63 Uchwała nr 13/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia obowiązująca  
64 Uchwała nr 19/2018 w sprawie zatwierdzenia zmian programu kształcenia na kierunku Pedagogika studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, stacjonarne i niestacjonarne obowiązująca
65 Uchwała nr 20/2018 w sprawie zatwierdzenia zmian programu kształcenia na kierunku Stosunki Międzynarodowe, studia I stopnia, profil praktyczny, stacjonarne i niestacjonarne   obowiązująca  
66  Uchwała nr 21/2018 w sprawie zatwierdzenia zmian programu kształcenia na kierunku Stosunki Międzynarodowe, studia I stopnia, profil praktyczny, stacjonarne i niestacjonarne  obowiązująca   
67  Uchwała nr 22/2018 w sprawie zatwierdzenia zmian programu kształcenia na kierunku Wojsko w Systemie Służb  Publicznych, studia I stopnia, profil praktyczny, stacjonarne i niestacjonarne obowiązująca   
68 Uchwała nr 33/2018 w sprawie: zatwierdzenia planu Rady Wydziału na rok akademicki 2018/2019 obowiązująca  
69 Uchwała nr 36/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ze spotkań opiekunów ze studentami  obowiązująca  
70 Uchwała nr 37/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności kół naukowych  obowiązująca  
71 Uchwała nr 38/2018 w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu efektów uczenia się kierunku Pedagogika, studia I stopnia, profil praktyczny, stacjonarne i niestacjonarne obowiązująca  
72 Uchwała nr 39/2018 w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu efektów uczenia się kierunku Pedagogik, studia II stopnia, profil praktryczny, stacjonarne i niestacjonarne obowiązująca  
73 Uchwała nr 40/2019 w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu efektów uczenia się kierunku Pedagogika, jednolite studia magisterskie, profil praktyczny, stacjonarne i niestacjonarne obowiązująca  
74 Uchwała nr 41/2018 w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu efektów uczenia się kierunku Stosunki międzynarodowe, studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne obowiązująca  
75 Uchwała nr 42/2018 w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu efektów uczenia się kierunku Stosunki międzynarodowe, studia II stopnia,profil praktyczny, stacjonarne i niestacjonarne obowiązująca  
76 Uchwała nr 43/2018 w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu efektów uczenia sie kierunku Wojsko w systemie służb publicznych, studia I stopnia, profil praktyczny, stacjonarne i niestacjonarne obowiązująca  
77 Uchwała nr 4/2019 w sprawie opinii Rady odnoszącej się do wniosku Dziekana dotyczącego limitu przyjęć na pierwszy rok studiów stacjonarnych na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2019/2020 obowiązująca  
78 Uchwała nr 6/2019 w sprawie zatwierdzenia zmian programu kształcenia na kirunku Pedagogika, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, stacjonarne i niestacjonarne obowiązująca  
79 Uchwała nr 7/2019 w sprawie zatwierdzenia zmian programu kształcenia na kierunku Pedagogika, studia II stopnia, profil praktyczny, stacjonarne i niestacjonarne obowiązująca  
80 Uchwała nr 8/2019 w sprawie zatwierdzenia zmian programu kształcenia na kierunku Stosunki międzynarodowe, studia I stopnia, profil praktyczny, stacjonarne i niestacjonarne obowiązująca  
81 Uchwała nr 9/2019 w sprawie zatwierdzenia zmian w programie kształcenia na kierunku Stosunki miedzynarodowe, studia II stopnia, profil praktyczny, stacjonarne i niestacjonarne  obowiązująca  
82 Uchwała nr 10/2019 w sprawie zatwierdzenia zmian w programie kształcenia na kierunku Wojsko w systemie służb publicznych, studia I stopnia, profil praktyczny, stacjonarne i niestacjonarne obowiązująca  projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl