Logowanie

Regulaminy i wzory podań

Regulaminy:

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym
Statut Akademii Marynarki Wojennej
Regulamin Studiów Akademii Marynarki Wojennej
Regulamin Praktyk
Zasady organizacji i odbywania praktyk Studia II stopnia o profilu praktycznym Kierunek pedagogika Specjalność: pedagogika społeczna
Zasady organizacji i odbywania praktyk Studia II stopnia o profilu praktycznym Kierunek pedagogika Specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
Zasady organizacji i odbywania praktyk Studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim Kierunek pedagogika Specjalność: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (bez przygotowania pedagogicznego)
Regulamin praktyk na kierunku stosunki międzynarodowe studia II stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW
Zasady organizacji i odbywania praktyk Studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim Kierunek pedagogika Specjalność: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (praktyka z przygotowaniem pedagogicznym)
 Zasady organizacji i odbywania praktyk Studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim Kierunek pedagogika Specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z edukacją przedszkolną
 Regulamin praktyk na kierunku stosunki międzynarodowe studia I stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW
Regulamin praktyk na kierunku wojsko w systemie służb publicznych studia I stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW
Zasady organizacji i odbywania praktyk Studia II stopnia o profilu praktycznym Kierunek pedagogika Specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
Regulamin Praktyk dla kierunku Pedagogika
Regulaminów normujących kwestie: IOS, IPS,ERAZMUS
Regulamin pomocy materialnej - 2014/2015!
Decyzja Rektora dotycząca warunków i zasad żywienia
Regulamin prac dyplomowych 
załącznik nr 1 do Regulaminu realizacji prac dyplomowych
UWAGA!  w związku ze zmianą nazwy Instytutu Pedagogiki na Instytut Studiów Edukacyjnych zmianie uległ załącznik - okładka pracy dyplomowej
załącznik nr 2 do Regulaminu realizacji prac dyplomowych
załącznik nr 3 do Regulaminu realizacji prac dyplomowych
załącznik nr 4 do Regulaminu realizacji prac dyplomowych
Wymagania stawiane artykułom będącym podstawą dopuszczenia do egzaminu dyplomowego (zgodnie z Zarządzeniem nr 6/ZD/2017 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej z dnia 08.02.2017 r.)

Wzory druków do pobrania:

Podanie do dziekana
Podanie dot. duplikatu legitymacji
Podanie dot. egzaminu komisyjnego

Podanie dot.IOS

Podanie dot. studiowania na II kierunku
Podanie dot. powtarzania semestru
Podanie dot. rezygnacji ze studiów
Podanie dot. urlopu
Podanie dot. wpisu warunkowego
Podanie dot. wyznaczenia terminu obrony
Podanie dot. wznowienia studiów
Podanie dot. zmiany danych osobowych
Podanie dot. zmiany grupy ćwiczeniowej
Podanie dot. zmiany promotora
Podanie dot. zmiany specjalności/fakultetu
Podanie dot. zaliczenia praktyki studenckiej
Wniosek o dodatkowy odpis dyplomu lub odpis suplementu w języku obcym

projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl