Logowanie

Anna Maciejewska

Informacja o danych osobowych kierowana do studentów Akademii Marynarki Wojennej

Informacja o danych osobowych 
kierowana do studentów Akademii Marynarki Wojennej
z siedzibą w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia,


oparta o art. 13 RODO

Akademia Marynarki Wojennej informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Marynarki Wojennej
z siedzibą w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia,  (dalej: „Administrator”).


1.      Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować się pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia oraz dla potrzeb studiów w AMW, tj. realizacji procesu kształcenia, dokumentacji przebiegu studiów, wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających
z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183) oraz art. 6 ust. 1 pkt b), c) i e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO, od dnia wejścia
w życie w/w rozporządzenia.


3.      Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:

1)      organizacji wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet,

2)      prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora,
w tym w formie mailingu,


3)      realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach, ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,

4)      prowadzenia monitoringu wizyjnego,

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

5)      wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa - osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

6)      podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

4.      Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych.

5.      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Nie podanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.

7.      Dane przechowywane będą, w przypadku osób, które nie zostały przyjęte na studia, przez okres 6 miesięcy.

8.      W przypadku wszystkich osób, które wyraziły zgody na otrzymywanie oferty edukacyjnej i zawodowej oraz informacji o bieżącej działalności Uczelni,
z wykorzystaniem środków komunikacji tradycyjnej i elektronicznej - do momentu cofnięcia zgody.


9.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody, przy czym dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych studenta będą przechowywane przez okres 50 lat.

10.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych dla potrzeb studiów w AMW, tj. procesu dydaktycznego i monitorowania jego realizacji jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

Komunikat do studentów w sprawie wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych na semestr 3 w r. akademickim 2018/2019

Do studentów cywilnych I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopnia realizowanych w Naszej Uczelni w sprawie wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych.

Każdy student zapisuje się na jeden przedmiot. Studenci, którzy nie dokonają wyboru przedmiotu zostaną dopisani do grup, w których niewypełniony został limit miejsc. Do przedmiotu w języku angielskim mogą się zapisać studenci ze znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. Zajęcia dla studentów stacjonarnych będą się odbywały w środy w audytorium BG AMW (z wyjątkiem przedmiotu w języku angielskim) w sześciu grupach przedmiotowych na 3. semestrze roku akademickiego 2018/2019. Grupy będą złożone ze studentów różnych kierunków i poziomów studiów. W przyszłości absolwenci studiów pierwszego stopnia nie będą mogli na studiach drugiego stopnia wybierać tych przedmiotów ogólnouczelnianych, które zrealizowali na pierwszym stopniu.

Zapisy zostaną przeprowadzone do następujących przedmiotów ogólnouczelnianych na semestr 3 w roku akademickim 2018/2019:Lp.

Przedmiot

Liczba wykładów
st. stac.


Liczba ECTS

Limit miejsc

w grupie

3. semestr1.

Podstawy bezpieczeństwa narodowego

30

3

155/17

2.

Podstawy zarządzania i organizacji

30

3

155/17

3.

Podstawy filozofii

30

3

155/17

4.

Podstawy logiki 

30

3

155/17

5.

Historia techniki

30

3

155/17

6.

Podstawy bezpieczeństwa narodowego/ Foundations of National Security (przedmiot w języku angielskim)

30

3

50/15

Źródło: UCHWAŁA NR 9/2017 SENATU AMW im. Bohaterów Westerplatte z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących projektowania programów kształcenia dla studiów wyższych.Wybór przedmiotów odbywa się elektronicznie po zalogowaniu na stronie https://wybor.amw.gdynia.pl/.

Login i hasło identyczne jak do systemu Wirtualna Uczelnia.

Loginem jest numer albumu. Domyślnym hasłem w systemie Wirtualna Uczelnia jest data urodzenia
w formacie „dd-mm-rrrr”.


Dostęp tylko dla studentów uprawnionych do wyboru.Termin zapisów od godz. 00:00 dnia 28 maja 2018 r. do godz. 24:00 dnia 24 czerwca 2018 r.

projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl