Logowanie

Anna Maciejewska

Konferencja "Wsparcie w kryzysie"
Dnia 13-go listopada br. Studenci II roku pedagogiki resocjalizacyjnej w ramach zajęć u Pani dr Gracjany Dutkiewicz z przedmiotu system zarządzania i reagowania kryzysowego uczestniczyli w konferencji szkoleniowej pt. Wsparcie w kryzysie. Zakres tematyczny konferencji obejmował również omówienie zadań powiatu w zakresie zdarzeń kryzysowych.
 IMG 20171113 105116

IMG 20171113 114659

IMG 20171205 090552

 

Wybór fakultetów ogólnouczelnianych dla I roku I i II stopnia

Szanowni państwo, poniżej znajdują się informacje w sprawie wyborów przedmiotów ogólnouczelnianych dla I roku I i II st.


"Do studentów cywilnych I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopnia realizowanych w Uczelni w sprawie wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych.


Zgodnie z polskim prawem o szkolnictwie wyższym uczelnia jest zobowiązana do wprowadzenia w programach studiów dla kierunków innych niż przypisanych do nauk humanistycznych i społecznych (dotyczy studentów WNiUO i WM-E) przedmiotów z obszarów nauk humanistycznych i społecznych z liczbą punktów ECTS nie mniejszą niż 5. W zamyśle prawodawcy ma to zapewnić absolwentom wszystkich kierunków odpowiednią wiedzę ogólną umożliwiającą lepsze zrozumienie procesów społecznych i realizację funkcji społecznych, poza oczywiście uzyskaniem wiedzy i umiejętności ściśle zawodowych.

Biorąc powyższe pod uwagę i pragnąc w większym stopniu zintegrować środowisko studentów studiujących na różnych kierunkach oraz dążąc do poprawy atrakcyjności oferty dydaktycznej AMW oferuje do wyboru studentów cywilnych I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopnia na wszystkich wydziałach następujące przedmioty (wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem z oceną):

Lp.

Przedmiot

Liczba wykładów st. stac.

Liczba ECTS

Limit miejsc

w grupie

st. stac./

st. nst.

2. semestr1.

Podstawy ekonomii

30

2

185/18

2.

Podstawy prawa

30

2

185/18

3.

Wprowadzenie do psychologii

30

2

185/18

4.

Podstawy socjologii

30

2

185/18

5.

Podstawy stosunków międzynarodowych

30

2

185/18

6.

Podstawy stosunków międzynarodowych/ Foundations of International Relations (przedmiot w języku angielskim)

30

2

50/15


Wybór przedmiotów odbywa się elektronicznie po zalogowaniu na stronie https://wybor.amw.gdynia.pl


Login i hasło identyczne jak do systemu Wirtualna Uczelnia. Loginem jest numer albumu. Domyślnym hasłem
w systemie Wirtualna Uczelnia jest data urodzenia w formacie „dd-mm-rrrr”. Dostęp tylko dla studentów uprawnionych do wyboru.


Termin zapisów od 00:00 12 grudnia do 24:00 18 grudnia 2017 r.Każdy student zapisuje się na jeden przedmiot. Studenci, którzy nie dokonają wyboru przedmiotu zostaną dopisani do grup, w których niewypełniony został limit miejsc. Do przedmiotu w języku angielskim mogą się zapisać studenci ze znajomością języka angielskiego na poziomie B2. Zajęcia dla studentów stacjonarnych będą się odbywały
w środy w audytorium BG AMW w sześciu grupach przedmiotowych w semestrze letnim obecnego roku akademickiego. Grupy będą złożone ze studentów różnych kierunków i poziomów studiów. W przyszłości absolwenci studiów pierwszego stopnia nie będą mogli na studiach drugiego stopnia wybierać przedmiotów ogólnouczelnianych, które zrealizowali na pierwszym stopniu.
W czerwcu 2018 r., po wcześniejszym ogłoszeniu, przeprowadzone zostaną zapisy do następujących przedmiotów ogólnouczelnianych na semestr 3:

Lp.

Przedmiot

Liczba wykładów st. stac.

Liczba ECTS

Limit miejsc
w grupie


3. semestr1.

Podstawy bezpieczeństwa narodowego

30

3

Zostanie określony wraz
z ogłoszeniem zapisów


2.

Podstawy zarządzania i organizacji

30

3

3.

Podstawy filozofii

30

3

4.

Podstawy logiki 

30

3

5.

Historia techniki

30

3

6.

Podstawy bezpieczeństwa narodowego/ Foundations of National Security (przedmiot w języku angielskim)

30

3

             
Źródło: UCHWAŁA  NR 9/2017 SENATU AMW im. Bohaterów Westerplatte z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących projektowania programów kształcenia dla studiów wyższych."
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl