Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 994.
  • JFile::read: Nie można otworzyć pliku: /www/amw1_wnhis/www/wnhis.amw1.iq.pl/media/k2/assets/js/k2.frontend.js?v=2.9.0&sitepath=/.
Logowanie

Pedagogika II stopień


PEDAGOGIKA
(studia magisterskie, profil praktyczny)

Specjalność: Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną

Opis specjalności:

Studia II stopnia na kierunku pedagogika o specjalności wczesna edukacja z terapią pedagogiczną adresowane są do kandydatów posiadających „przygotowanie pedagogiczne” (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.).
Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz prowadzenia wszystkich zajęć dydaktycznych i wychowawczych wynikających z podstawy programowej w klasach początkowych szkoły podstawowej i w przedszkolach. Ponadto absolwent specjalności wczesna edukacja z terapią pedagogiczną posiada kompetencje do diagnozy i terapii pedagogicznej w zakresie przedszkola i wczesnych klas szkoły podstawowej. Posiada kompetencje w zakresie wspierania edukacyjnego i rozwojowego dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolach i klasach 1-3.
Praktyczny profil studiów umożliwia studentom uczenie się przez działanie w trakcie licznych zajęć o charakterze warsztatowym i projektowym, prowadzonych przez nauczycieli o znaczącym doświadczeniu praktycznym. Studia obejmują obowiązkową praktykę zawodową realizowaną w placówkach oświatowych.

Posiada umiejętności i kompetencje w zakresie:
- tworzenia własnego warsztatu metodycznego;
- refleksyjnego spojrzenia na kształtowanie własnego rozwoju zawodowego;
- komunikowania się przy użyciu różnych technik z podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym i terapii pedagogicznej;
- diagnozowania i wspierania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz terapii pedagogicznej;
- wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wybrane przedmioty:
- Przygotowanie merytoryczne nauczyciela: pojęcia i umiejętności matematyczne;
- Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej;
- Metodyka wczesnej edukacji językowej i polonistycznej;
- Edukacja społeczna i obywatelska dziecka w młodszym wieku szkolnym;
- Drama i teatr dziecięcy w terapii;
- Arteterapia;
- Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych i metodyka terapii pedagogicznej;
- Metodyka pracy socjoterapeutycznej z dzieckiem;
- Metody wspierania rodziny;
- Dyscyplina w klasie szkolnej;
- Pedagogika Marii Montessori;
- Metoda ośrodków zainteresowań Decroly'ego;
- Pedagogika Celestyna Freineta.

Przykładowe miejsca pracy:
Absolwent tej specjalności uzyska zarówno formalne, jak i merytoryczne kwalifikacje do podjęcia pracy w instytucjach takich jak przedszkola, szkoły podstawowe (klasy I-III), świetlice szkolne.

Specjalność: Resocjalizacja z elementami socjoterapii

Opis specjalności:
Studia II stopnia na kierunku Pedagogika o specjalności resocjalizacja z elementami socjoterapii przygotowują kandydatów do podejmowania pracy psychokorekcyjnej z osobami nieprzystosowanymi społecznie oraz zagrożonymi nieprzystosowaniem. Absolwent nabywa kompetencje w zakresie diagnozowania niedostosowania społecznego, projektowania, realizacji i ewaluacji działań wychowawczych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych zarówno wobec nieletnich, jak i dorosłych oraz wykonywania prognoz kryminologicznych. Absolwent nabywa też kompetencje do podejmowania działań w zakresie profilaktyki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień, niedostosowania społecznego i przestępczości. Osoba kończąca studia uzyskuje podstawową wiedzę w zakresie organizacji i kierowania placówkami resocjalizacyjnymi. Absolwent zna język obcy na poziomie B2+.

Wybrane przedmioty:
- Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży/Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży
- Socjoterapia
- Pedagogika rodziny
- Podstawy pomocy psychologicznej i psychoterapii
- Metodyka pracy resocjalizacyjnej
- Pedagogika resocjalizacyjna
- Wybrane zagadnienia psychopatologii i psychiatrii
- Konstruowanie indywidualnych programów resocjalizacji/Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
- Wybrane zagadnienia zarządzania zespołem i instytucją resocjalizacyjną/Kultura organizacyjna w instytucjach edukacyjnych
- Resocjalizacja i profilaktyka w pracy pedagoga szkolnego/Resocjalizacja i profilaktyka w pracy wychowawcy w placówkach edukacyjnych
- Teatr resocjalizacyjny/Drama stosowana w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie
- Ewolucja systemów resocjalizacyjnych
- Doradztwo zawodowe w pracy z młodzieżą/Pedagogiczno-społeczne konteksty pracy zawodowej
- Wybrane zagadnienia w pracy z rodziną w kryzysie/Elementy terapii rodziny
- Wybrane zagadnienia pedagogiki penitencjarnej
- Pomoc postpenitencjarna
- Wybrane zagadnienia metodyki pracy z osobami uzależnionymi
- Patologie społeczne z elementami kryminologii

Przykładowe miejsca pracy:
Absolwent otrzymuje przygotowanie do pracy w placówkach resocjalizacyjnych takich, jak: Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Kuratorskie Ośrodki Pracy z Młodzieżą, świetlice środowiskowe, Schroniska dla Nieletnich, Zakłady Poprawcze, Areszty Śledcze i Zakłady Karne, Ośrodki Terapii Uzależnień, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne i szkoły po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych w rozumieniu obowiązujących rozporządzeń.

Specjalność: Pedagogika społeczna z terapią zajęciową

Opis specjalności:
Studia przygotowują studentów do prowadzenia pracy w instytucjach i organizacjach zajmujących się edukacją całożyciową i animacją społeczną oraz do praktycznego wspierania rozwoju osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu psychospołecznym. Absolwent specjalności pedagogika społeczna z terapią zajęciowa jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w instytucjach o charakterze wychowawczo – edukacyjnym, opiekuńczym, resocjalizacyjnym, socjalno – pomocowym oraz uzyskuje kompetencje i umiejętności z zakresu terapii zajęciowej. Praktyczny profil studiów umożliwia studentom uczenie się przez działanie w trakcie licznych zajęć o charakterze warsztatowym i projektowym, prowadzonych przez nauczycieli o znaczącym doświadczeniu praktycznym. Studia obejmują obowiązkową praktykę zawodową.

Wybrane przedmioty:
- Pedagogika społeczna;
- Społeczna psychologia rozwoju całożyciowego;
- Profilaktyka społeczna;
- Edukacja zdrowotna;
- Wybrane problemy pracy socjalnej;
- Podstawy interwencji kryzysowej;
- Podstawy terapii zajęciowej;
- Metodyka terapii zajęciowej;
- Biblioterapia/Muzykoterapia/Drama;
- Praca psychoedukacyjna z seniorami;
- Warsztat komunikacji według koncepcji Thomasa Gordona;
- Porozumienie Bez Przemocy;
- Podstawy przedsiębiorczości społecznej.

Przykładowe miejsca pracy:
Absolwent tej specjalności uzyska zarówno formalne, jak i merytoryczne kwalifikacje do podjęcia pracy w następujących instytucjach i organizacjach:
- całodobowe i dzienne domy pomocy społecznej;
- domy, kluby i centra seniora;
- fundacje i stowarzyszenia wspierające proces całożyciowego uczenia się;
- fundacje, stowarzyszenia i organizacje samorządowe zajmujące się wspieraniem procesu integracji społecznej i przeciwdziałaniu społecznemu wykluczeniu
i marginalizacji;
- centra pomocy społecznej i ośrodki wspierania rodziny;
- hospicja i fundacje hospicyjne wspierające rodziny i osoby osierocone;
- ośrodki rehabilitacyjno-oświatowe w systemie szkolnictwa specjalnego;
- przedszkola i szkoły integracyjne i specjalne;
- świetlice środowiskowe, terapeutyczne i socjoterapeutyczneych;
- warsztaty terapii zajęciowej;
- zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze i opiekuńczo-lecznicze;
- służby mundurowe z uwzględnieniem oddziałów zajmujących się rekonwersją i pomocą poszkodowanym w misjach poza granicami kraju;
- resort sprawiedliwości (w roli kuratora sądowego, po spełnieniu wymagań resortowych).

Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej

Opis specjalności:
Studia przygotowują studentów do prowadzenia pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych podległych zarówno Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej jak i Ministerstwu Edukacji Narodowej. Ponadto przygotowują studenta do diagnozowania i wspierania rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wspierania rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej jest przygotowany do realizowania zadań zawodowych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z roli opiekuna-wychowawcy oraz terapii pedagogicznej. Praktyczny profil studiów umożliwia studentom uczenie się przez działanie w trakcie licznych zajęć o charakterze warsztatowym i projektowym, prowadzonych przez nauczycieli o znaczącym doświadczeniu praktycznym. Studia obejmują obowiązkową praktykę zawodową.

Wybrane przedmioty:
- Podstawy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;
-Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej;
- Pdstawy diagnozy i terapii pedagogicznej;
-Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych i metodyka terapii pedagogicznej;
-Warsztat umiejętności wychowawczych;
-Drama i teatr dziecięcy w terapii;
-Warsztat komunikacji według koncepcji Thomasa Gordona;
-Porozumienie Bez Przemocy.

Przykładowe miejsca pracy:
Absolwent tej specjalności uzyska zarówno formalne, jak i merytoryczne kwalifikacje do podjęcia pracy w:
-placówkach opieki całodobowej typu rodzinnego, socjalizacyjnego i interwencyjnego (domy dziecka, rodzinne domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, hostele, schroniska dla matki z dzieckiem);
-placówkach wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne, profilaktyczno-wychowawcze);
-na stanowisku wychowawcy lub opiekuna dziecięcego w: przedszkolu (opiekun),
w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jako pedagog szkolny;-• placówkach oświatowo-wychowawczych i placówkach wychowania pozaszkolnego (bursy, internaty, świetlice, kluby młodzieżowe, ośrodki kultury, ogniska wychowawcze na stanowisku nauczyciela-wychowawcy;
-w instytucjach pomocy doraźnej (ośrodki interwencji kryzysowej, schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie, telefony zaufania);
-w urzędach miast i gmin na stanowiskach związanych z realizacją działań profilaktycznych jako pełnomocnik lub koordynator.


projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl