Logowanie

Pedagogika - studia I stopnia

PEDAGOGIKA
(studia licencjackie, profil ogólnoakademicki)

Specjalność: Resocjalizacja z wychowaniem przez sport

Opis specjalności:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność resocjalizacja z wychowaniem przez sport, dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy resocjalizacyjnej.

Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe w zakresie metod i technik pracy wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej z dziećmi i młodzieżą w placówkach specjalistycznych.

W trakcie studiów, studenci mają możliwość uzyskania przygotowania pedagogicznego w rozumieniu obowiązujących rozporządzeń.

Przykładowe przedmioty:

- Pedagogika resocjalizacyjna
- Wybrane zagadnienia kryminologii i wiktymologii
- Prawne podstawy pracy resocjalizacyjnej
- Metodyka resocjalizacji
-  Metody pracy z nieletnimi
- Metody pracy penitencjarnej
- Resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego/Metody pracy opiekuńczo wychowawczej
- Metody pracy z osobami uzależnionymi
- Wybrane zagadnienia psychologii sportu
- Wybrane zagadnienia metodyki gier zespołowych/Podkultury dewiacyjne
- Dietetyka sportowa/Arteterapia
- Metody pracy postpenitencjarnej/Metody pracy kuratora sądowego
- Wybrane aspekty historii resocjalizacji/Wybrane systemy resocjalizacji
- Psychoterapia w resocjalizacji

Przykładowe miejsca pracy:
Absolwent jest przygotowany do pracy w pogotowiach opiekuńczych, policyjnych izbach dziecka, instytucjach i ośrodkach wsparcia społecznego, ośrodkach adaptacyjnych i terapeutycznych dla osób uzależnionych, instytucjach pomocy doraźnej (np. schroniskach dla ofiar przemocy w rodzinie, schroniskach dla bezdomnych), świetlicach środowiskowych oraz instytucjach wsparcia dziecka i rodziny.

Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny

Opis specjalności:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny dysponuje ogólną wiedzą z zakresu pedagogiki, filozofii, psychologii, socjologii niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia oraz pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe w zakresie metod i technik pracy opiekuńczo – wychowawczej i profilaktycznej.

W trakcie studiów studenci mają możliwość uzyskania przygotowania pedagogicznego w rozumieniu obowiązujących rozporządzeń.

Przykładowe przedmioty:

- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
-  Socjologia rodziny
-  Wybrane aspekty prawa rodzinnego i opiekuńczego
- Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
-  Metody pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi
-  Terapia pedagogiczna
- Pedagogika czasu wolnego/Wybrane zagadnienia pedagogiki pracy
- Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
- Psychologia rodziny
- Zagadnienie niedostosowania społecznego/Subkultury dewiacyjne
- Arteterapia/Dietetyka
- Metody pracy kuratora sądowego/Metody pracy kuratora rodzinnego
- Poradnictwo rodzinne/Instytucje opiekuńczo-wychowawcze
- Metodyka pracy asystenta rodzinnego

Przykładowe miejsca pracy:

Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, rodzinnego, socjalizacyjnego, a także placówkach wielofunkcyjnych, hospicjach, bursach i internatach.


projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl