Logowanie

Stosunki Międzynarodowe - studia II stopniaSTOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
(studia magisterskie, profil praktyczny)


JEDYNY TAKI KIERUNEK W POLSCE nagrodzony w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego*

  • Studia II stopnia o profilu praktycznym, realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
  • Trwają 4 semestry i pozwalają na zdobycie 120 punktów ECTS
  • Kierunek pomaga rozwijać Rada Patronacka => zobacz skład
  • Program kształcenia dopasowany jest do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego, obejmuje min.

- diagnozę kompetencji
- profilowane ścieżki rozwoju
- praktyki
- zajęcia rozwijające kompetencje miękkie (min. praca w grupie, autoprezentacja, komunikacja w grupie)
- kurs specjalistycznego język angielski dla stosunków międzynarodowych

  • Praktyczny wymiar zajęć jest realizowany przy współpracy z Radą Pracodawców => zobacz skład
  • Programy kształcenia oferowane od roku 2016/2017 są efektem trwającego projektu Podnoszenie jakości kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe - profil praktyczny, który zakłada współpracę z uznanymi podmiotami zewnętrznymi (Radą Patronacką oraz przeniesienie najlepszych praktyk z uczelni zagranicznych (Stany Zjednoczone) => zobacz informacje

Do kogo adresowany jest kierunek?

Kierunek adresowany jest do absolwentów studiów I stopnia, którzy w ramach kierunków studiów społecznych i humanistycznych takich jak stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo, politologia, ekonomia oraz innych chcą zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające rozumieć i prognozować zjawiska i procesy w środowisku międzynarodowym. Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, debaty oraz projekty realizowane podczas studiów pozwalają na rozwinięcie zainteresowań i zdobycie wykształcenia odpowiadającego na potrzeby instytucji publicznych i firm działających w wymiarze globalnym i regionalnym.

Sylwetka absolwenta – gdzie można szukać pracy po studiach?

Absolwent jest przygotowany do pracy w polskich i międzynarodowych instytucjach oraz strukturach zajmujących się administracją i bezpieczeństwem porządku publicznego, organach bezpieczeństwa państwa, organizacjach działających na rzecz instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego, naukowych ośrodkach badawczych zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym i międzynarodowym państwa. Absolwent posiada umiejętności analizy środowiska międzynarodowego w celu diagnozowania i przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa, dlatego uzyskuje również kwalifikacje do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach rozwijających współpracę międzynarodową w wymiarze politycznym, gospodarczym i kulturalnym związanych z zagadnie

Co będzie przedmiotem studiów?

Student realizuje program studiów w oparciu o treści kształcenia zgrupowane w modułach kształcenia obejmujących następujące obszary: stosunki międzynarodowe, praktyka, seminarium dyplomowe, kompetencje miękkie i społeczne oraz ścieżki wybierane przez studentów, które pozwolą im na profilowanie wykształcenia. W ramach studiów można będzie wybrać między innymi następujące moduły i ścieżki:

  • Ścieżka euroatlantycka

- Rola Stanów Zjednoczonych w stosunkach międzynarodowych
- Państwa Europy Środkowo-Wschodniej w stosunkach międzynarodowych
- Wybrane problemy Afryki

  • Ścieżka euroazjatycka

- Polska polityka wschodnia
- Rosja w stosunkach międzynarodowych
- Rola ChRL w stosunkach międzynarodowych

Jak wyglądają praktyki?

Instytut Stosunków Międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej rozwija ścisłą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni. Istotnym elementem studiów, i co za tym idzie kompetencji, które nabywa absolwent są praktyki. Realizowane w instytucjach publiczny, ośrodkach badawczo-analitycznych, think-thankach oraz podmiotach gospodarczych działających w wymiarze międzynarodowym mają pozwolić na nabywanie umiejętności wykorzystywania wiedzy zdobytej na studiach oraz rozwijanie kompetencji w środowisku pracy.
*Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych otrzymał milion złotych w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wdrażanie systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji. Do konkursu został zgłoszony profil praktyczny na drugim stopniu stosunków międzynarodowych. W konkursie zgłoszono 261 wniosków. Dotację otrzymało 13 kierunków o profilu ogólnoakademickim oraz 13 o profilu praktycznym. Stosunki międzynarodowe realizowane przez WNHiS otrzymały 150 punktów, co dało 3 miejsce. Ocena programu kształcenia, w tym: efektów kształcenia, metod dydaktycznych, wewnętrznego systemu jakości kształcenia oraz programu praktyk znalazła uznanie komisji oceniającej. Przyznane środki mogą zostać przeznaczone na podnoszenie jakości kształcenia oraz wdrażanie Krajowych Kram Kwalifikacji.

=> Zobacz plan studiów


projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl