Logowanie

Stosunki Międzynarodowe - studia I stopnia

 

 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
(studia licencjackie, profil praktyczny)

Specjalność: Dyplomacja


  • Studia I stopnia o profilu praktycznym, realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
  • Trwają 6 semestrów i pozwalają na zdobycie 180 punktów ECTS
  • Kierunek pomaga rozwijać Rada Patronacka => zobacz skład
  • Program kształcenia dopasowany jest do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego, obejmuje min

- diagnozę kompetencji

- profilowane ścieżki rozwoju

- praktyki

- zajęcia rozwijające kompetencje miękkie (min. praca w grupie, autoprezentacja, komunikacja w grupie)

- kurs specjalistycznego język angielski dla stosunków międzynarodowych

  • Praktyczny wymiar zajęć jest realizowany przy współpracy z Radą Pracodawców => zobacz skład
  • Programy kształcenia oferowane od roku 2016/2017 są efektem trwającego projektu Podnoszenie jakości kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe - profil praktyczny, który zakłada współpracę z uznanymi podmiotami zewnętrznymi (Radą Patronacką oraz przeniesienie najlepszych praktyk z uczelni zagranicznych (Stany Zjednoczone) => zobacz informacje

Do kogo adresowany jest kierunek?

Kierunek adresowany do osób interesujących się współczesnym światem oraz mechanizmami nim rządzącymi. Studenci stosunków międzynarodowych zdobędą wiedzę z zakresu procesu globalizacji, bezpieczeństwa międzynarodowego, historii powszechnej, współczesnych systemów politycznych i podstaw ekonomii. Po ukończeniu studiów będą posiadać umiejętności analizowania zjawisk na arenie międzynarodowej i wskazywania czynników, które determinują decyzję podmiotów w sferze ponadnarodowej. Jest to szczególnie ważne w kontekście dynamicznych zmian zachodzących we współczesnym świecie, licznych konfliktów oraz intensyfikujących się procesów globalizacji, które stwarzają obszar działania dla organizacji międzynarodowych i podmiotów gospodarczych.

Sylwetka absolwenta – gdzie można szukać pracy po studiach?

Absolwenci studiów na kierunku stosunki międzynarodowe są przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, w organach administracji publicznej zarówno krajowej, jak też europejskiej a także w przedsiębiorstwach i instytucjach rozwijających współpracę międzynarodową w wymiarze politycznym, gospodarczym i kulturalnym. Inna sfera zatrudnienia to placówki kulturalno-oświatowe, szkolnictwo wyższe oraz jednostki naukowo-badawcze, instytucje zajmujące się doradztwem i konsultingiem oraz korporacje i agendy operujące na rynkach międzynarodowych.

Co będzie przedmiotem studiów?

Student realizuje program studiów w oparciu o treści kształcenia zgrupowane w modułach kształcenia obejmujących następujące obszary: stosunki międzynarodowe, praktyka, seminarium dyplomowe, kompetencje miękkie i społeczne oraz ścieżki wybierane przez studentów, które pozwolą im na profilowanie wykształcenia. W ramach studiów można będzie wybrać między innymi następujące moduły i ścieżki:

  • Organizacja i funkcjonowanie państwa

- Podstawy Kodeksu Postępowania Administracyjnego
- Ustawa o zamówieniach publicznych
- Podstawy pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych

  • Społeczeństwo obywatelskie

- Społeczeństwo obywatelskie w działaniu
- Podstawy socjologii
- Podstawy psychologii

  • Gospodarka

- Podstawy zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
- Międzynarodowe rynki finansowe
- Geoekonomia w rywalizacji międzynarodowej

Jak wyglądają praktyki?

Instytut Stosunków Międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej rozwija ścisłą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni. Program kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe obejmuje praktyki na IV i V semestrze. Studenci mogą skorzystać z oferty naszych partnerów z Rady Pracodawców. W ramach indywidualnych konsultacji, każdy zainteresowany będzie mógł rozpocząć praktyki i staże u szerokiego spektrum partnerów, reprezentujących instytucje publiczne, firmy oraz organizacje pozarządowe. Wielu naszych dotychczasowych studentów skorzystało z możliwości odbycia praktyk, między innymi w: Instytucie Zachodnim w Poznaniu, Konsulacie Honorowym Wielkiej Brytanii, Fundacji PSC oraz u innych partnerów, z którymi współpracujemy.projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl