Logowanie

Wymagane dokumenty

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

  1. Własnoręcznie wypełniony i podpisany formularz podania (ankiety) o przyjęcie na studia (po rejestracji na studia, system automatycznie wygeneruje podanie)
  2. Poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów.
  3. Poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami.
  4. Aktualna, jedna fotografia kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
  5. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy kierunek oraz stopień studiów. Za tryb stacjonarny i niestacjonarny tego samego kierunku kandydat wnosi jedną opłatę. Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85,00 złotych należy wpłacać na rachunek bankowy Akademii Marynarki Wojennej w ING Bank Śląski S.A. z zaznaczeniem wydziału i kierunku studiów.  

    Nr rachunku 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260 
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl