Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 994.
Logowanie

Informacje dodatkowe dr hab. Ewa Rodziewicz, prof. AMW

dr hab. Ewa RODZIEWICZ, prof. AMW w Gdyni

Studia pedagogiczne ukończyłam w 1964 roku w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika Toruniu, doktorat w zakresie nauk humanistycznych obroniłam w Uniwersytecie Gdańskim, habilitację uzyskałam  w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.  W  Uniwersytecie Gdańskim pełniłam funkcję; Opiekuna Studenckich Kół Naukowych,  Vice-dyrektora ds. naukowych Instytutu Pedagogiki UG, kierownika Zakładu Pedagogiki Ogólnej . W latach 1981 -2008 pełniłam funkcję  Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Gdańsku.  Od 2014 roku jestem zatrudniona  w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Wybrane publikacje;

 Monogafie /współredakcje, redakcje/

1. Od pedagogiki ku pedagogii (red.), E. Rodziewicz, M. Szczepska –Pustkowska, „",Edytor Toruń 1993 r.

2. Inspiracje, otwarcia, krytyki w edukacji, (red.) E. Rodziewicz, Wydawnictwo UG,Gdańsk,1995r.

3. Gdańskie rodowody pedagogiczne geneza, kontynuacje, inspiracje, przemieszczenia znaczeń wychowawczych. Książka dedykowana Prekursorom pedagogiki gdańskiej: Profesorom Kazimierzowi Sośnickiemu, Romanie Miller, Ludwikowi Bandurze, (red.) E. Rodziewicz, K. Rzedzicka, E. Zalewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004

4. Teraźniejszość jako impuls dla pytań o „ogólność" pedagogiki, (red.) E. Rodziewicz, A. Kożyczkowska, M. Lewartowska-Zychowicz, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2010

5. Wychowanie przez świat fikcyjny dla świata rzeczywistego (red.) E. Rodziewicz, M. Cackowska, Wydawnictwo UG, Gdańsk, 2011

 Artykuły i rozprawy w książkach i czasopismach;

1.      Młodzież nie ucząca się i nie pracująca jako wynik braku integracji systemu szkolnego ze środowiskiem „Ruch Pedagogiczny” 1973, nr3,ss166-176

2.      Ochotnicze Hufce Pracy jako instytucja wychowawcza w świetle założonych celów i środków działania, „Rocznik Pedagogiczny”,1974, nr1,s155-166

3.      Wiedza –teorie -orientacje edukacyjne, „Socjologia Wychowania”, Acta Universitatis Nicolai Copernici,z.XII,Nauki Humanistyczno-Społeczne, Toruń 1994, ss. 62-72

4.      Metafora „pais-ago” i przemieszczenia jej znaczeń”, „Przegląd Pedagogiczny”,Wyd UKW Bydgoszcz 2011, ss.30-46

5.      O spotkaniach  wychowawców nieprofesjonalnych z  młodzieżą” [w:] Pytanie dialog, wychowanie , (red.) J. Rutkowiak, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1992,ss.217-230

6.       Dekonstrukcja pedagogiki ogólnej i jej kontekstu –ku pedagogice ponowożytności [w:] Pedagogika ogólna-tradycja-teraźniejszość i nowe wyzwania (red.) T. Hejnicka -Bezwińska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz 1995, ss.203-215

7.       Korzenie ,pamięć, i współczesne przejęcia znaczeń powojennej pedagogiki gdańskiej [w:] Gdańskie rodowody pedagogiczne, geneza, kontynuacje, inspiracje, przemieszczenia znaczeń wychowawczych,(red.) E. Rodziewicz, K. Rzedzicka, E. Zalewska, Gdańsk 2004,ss.19-49

8.       Uniwersytet dzisiaj w uświadamianych alternatywach i zobowiązaniach [w:] Alternatywy i zobowiązania (red.) I. Wojnar, Komitet Prognoz ‘Polska 2000+ przy Prezydium PAN Warszawa 2012, 211-226

9.      .„Więcej niż teatr”. Sztuka zaangażowana i angażująca wychowawczo”. Romany Miller poszukiwania tropów dla współczesnej pedagogiki, Uniwersytet Gdański, 2017 (w druku)Zainteresowania naukowe:

Dotyczą badań problematyki  losów młodzieży z marginesu społecznego, jej startu do życia, fenomenu”spotkań” wychowawców nieprofesjonalnych i profesjonalnych z młodzieżą, kondycji uniwersytetu we współczesnej zmianie społecznej globalnej i lokalnej, przemieszczeniami znaczeń wychowania  „pais-ago” w kulturze europejskiej . 

Zainteresowania pozanaukowe:

Obejmują:  literaturę, filozofię, muzykę, teatr, architekturę i turystykę. 

projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl