Logowanie

Praktyki - pedagogika

Informujemy, że osoby idące na praktykę muszą być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wszystkich studentów będących na praktyce lub wybierających się na nią prosimy o dostarczenie kserokopii polisy lub zaświadczenia z numerem polisy do Dziekanatu WNHiS.

OPIEKUN PRAKTYK: dr Agnieszka Suchocka

Regulamin praktyk - zobacz!

Regulamin praktyk szczegółowy dla kierunku pedagogika - zobacz!

Schemat przebiegu praktyk – studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim,  kierunek pedagogika, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z edukacją przedszkolnąSchemat przebiegu praktyk – studia II stopnia o profilu praktycznym, kierunek pedagogika, specjalność: pedagogika społeczna, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna

Wykaz placówek:

projekt1projekt1

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl