Logowanie

Pedagogika karty przedmiotów

II STOPIEŃ:

NIESTACJONARNE:

Aksjologia wychowania 

Aktualne badania w pedagogice społecznej 

Aktualne problemy pedagogiki ogólnej 

Aktualne problemy teorii wychowania 

Andragogika 

Animacja społeczna 

Antropologia kulturowa 

Dydaktyka zintegrowana edukacji wczesnoszkolnej

Dziedzictwo kulturowe 

Edukacja a kultura 

Edukacja obywatelska 

Edukacja przez sztukę 

Edukacja przyrodnicza i ekolog. 

Edukacja regionalna 

Edukacja społeczna i obywatelska dziecka w młodszym wieku szkolnym 

Edukacja zdrowotna 

Gerontologia społeczna 

Historia techniki 

Język angielski 

Język niemiecki 

Język rosyjski 

Kobiecość i męskość 

Kultura osobista i etykieta w działalności profesjonalnej 

Mediacje i negocjacje 

Metodologia badań społecznych 

Metody diagnozowania społeczno-wychowawczej 

Metodyka pracy asystenta rodziny 

Metodyka pracy kuratora sądowego 

Metodyka pracy kuratora społecznego 

Metodyka pracy socjoterapeutycznej 

Nauka o języku i kultura języka 

Pedagogika dziecka 

Pedagogika porównawcza 

Pedagogika rodziny 

Podstawy bezpieczeństwa narodowego 

Podstawy interwencji kryzysowej 

Podstawy logiki 

Podstawy pracy streetworkingu 

Podstawy protokołu dyplomatycznego w służbach publicznych 

Podstawy prawa 

Podstawy przedsiębiorczości 

Polityka społeczna i oświatowa w Polsce i w UE 

Poradnictwo edukacyjno-zaw.

Praca psychoedukacyjna z seniorami 

Praca z grup.defawor 

Praktyka ped. społ. sem. II

Praktyka ped. społ. sem. III

Praktyka ped. społ. sem. IV

Praktyka zew sem. II

Praktyka zew sem. III

Praktyka zew sem. IV

Problemy pedagogiki społecznej 

Problemy współczesnej młodzieży 

Profilaktyka społeczna 

Programy profilaktyczne i kompensacyjne 

Readaptacja społeczna osób poszkodowanych w misjach wojskowych 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej i aktywizacja społeczna 

Seminarium magisterskie 

Socjologia problemów społecznych 

Socjologia wielokulturowości 

Społeczna pedagogika mediów 

Społeczna psychologia rozwoju całożyciowego 

Teoria wychowania estetycznego 

Teoria wychowania fizycznego 

Teorie socjalizacji i enkulturacji 

Warsztaty kompetencji komunikacyjnych 

Wprowadzenie do psychologii

Wybrane problemy pracy socjalnej 

Wychowanie fizyczne 

Emisja głosu 


Metodyka wczesnoszkolnej edukacji polonistycznej 

Metodyka zajęć technicznych i komputerowych 

Pedagogika Celestyna Freineta 

Psychologia dziecka

Warsztat edukacji muzycznej 

Warsztat edukacji teatralnej 

Warsztat edulkacji plastycznej 

Filozofia  wychowania


STACJONARNE: 

Aksjologia wychowania 

Aktualne badania w pedagogice społecznej 

Aktualne problemy pedagogiki ogólnej 

Aktualne problemy teorii wychowania 

Andragogika 

Animacja społeczna 

Antropologia kulturowa 

Dydaktyka zintegrowana edukacji wczesnoszkolnej 

Dziedzictwo kulturowe 

Edukacja a kultura 

Edukacja obywatelska 

Edukacja przez sztukę 

Edukacja przyrodnicza i ekolog. 

Edukacja regionalna 

Edukacja społeczna i obywatelska dziecka w młodszym wieku szkolnym 

Edukacja zdrowotna 

Gerontologia społeczna 

Historia techniki 

Język angielski 

Język niemiecki 

Język rosyjski 

Kobiecość i męskość 

Kultura osobista i etykieta w działalności profesjonalnej 

Mediacje i negocjacje 

Metodologia badań społecznych 

Metody diagnozowania społeczno-wychowawczej 

Metodyka pracy asystenta rodziny 

Metodyka pracy kuratora sądowego 

Metodyka pracy kuratora społecznego 

Metodyka pracy socjoterapeutycznej 

Nauka o języku i kultura języka 

Pedagogika dziecka 

Pedagogika porównawcza 

Pedagogika rodziny 

Podstawy bezpieczeństwa narodowego 

Podstawy interwencji kryzysowej 

Podstawy logiki 

Podstawy pracy streetworkingu 

Podstawy protokołu dyplomatycznego w służbach publicznych 

Podstawy prawa 

Podstawy przedsiębiorczości 

Polityka społeczna i oświatowa w Polsce i w UE 

Poradnictwo edukacyjno-zaw.

Praca psychoedukacyjna z seniorami 

Praca z grup.defawor 

Praktyka ped. społ. sem. II

Praktyka ped. społ. sem. III

Praktyka ped. społ. sem. IV

Praktyka zew sem. II

Praktyka zew sem. III

Praktyka zew sem. IV

Problemy pedagogiki społecznej 

Problemy współczesnej młodzieży 

Profilaktyka społeczna 

Programy profilaktyczne i kompensacyjne 

Readaptacja społeczna osób poszkodowanych w misjach wojskowych 

Readaptacja społeczna skazanych 


Rewitalizacja przestrzeni publicznej i aktywizacja społeczna 

Seminarium magisterskie 

Socjologia problemów społecznych 

Socjologia wielokulturowości 

Społeczna pedagogika mediów 

Społeczna psychologia rozwoju całożyciowego 

Teoria wychowania estetycznego 

Teoria wychowania fizycznego 

Teorie socjalizacji i enkulturacji 

Warsztaty kompetencji komunikacyjnych 

Wprowadzenie do psychologii

Wybrane problemy pracy socjalnej 

Wychowanie fizyczne 

Emisja głosu 

Metodyka wczesnoszkolnej edukacji polonistycznej 


Metodyka zajęć technicznych i komputerowych 

Pedagogika Celestyna Freineta 


Pedagogika Marii Montessori 

Psychologia dziecka


Warsztat edukacji muzycznej 

Warsztat edukacji teatralnej 

Warsztat edulkacji plastycznej  

Filozofia  wychowania


I STOPIEŃ:

NIESTACJONARNE:

Fakultet: Aksjologia wychowania

Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka

BHP w placówkach oświatowo-wychowawczych


Diagnostyka resocjalizacyjna

Diagnostyka opiekuńczo-wychowawcza 

Diagnostyka pedagogiczna

Dydaktyka ogólna

Edukacja międzykulturowa 

Edukacja przedszkolna z metodyką

Emisja głosu

Etyka zawodowa

Filozoficzne podstawy edukacji

Historia wychowania

Język obcy nowożytny

Język angielski

Język niemiecki

Język rosyjski

Kierowanie ludźmi w działalności obronnej

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja społeczna

Kultura fizyczna z metodyką

Media w kulturze współczesnej

Metody diagnozowania w pracy społeczno- wychowawczej

Metodyka pracy kuratora sądowego

Metodyka pracy pracownika służb socjalnych

Metodyka pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

Metodyka pracy pedagoga szkolnego 

Multimedia w procesie dydaktycznym


Ochrona własności intelektualnej

Organizacje i subkultury młodzieżowe

Patologie społeczne z profilaktyką

Pedagogika czasu wolnego

Pedagogika opiekuńcza

Pedagogika resocjalizacyjna 

Pedagogika rodziny

Pedagogika twórczości

Pedagogika szkoły


Pedagogika społeczna

Podstawy pedeutologii

Podstawy prawa

Podstawy organizacji i zarządzania

Podstawy socjologii 

Podstawy profilaktyki społecznej


Pojęcia i systemy pedagogiczne

Przygotowanie merytoryczne nauczyciela w zakresie edukacji wczesnoszkolnej: pojęcia i umiejętności matematyczne

Poradnictwo wychowawcze i opiekuńcze

Powszechna samoobrona i OC

Praca opiekuńczo-wychowawcza w instytucjonalnych środowiskach wychowawczych

Praca badawcza pedagoga

Prawne podstawy edukacji i pracy pedagoga

Problemy dzieciństwa

Problemy współczesnych seniorów


Praktyka:

Pedagogika, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z edukacją przedszkolną  sem.IV

Pedagogika, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z edukacją przedszkolną sem.V

Pedagogika, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z edukacją przedszkolnąsem. VI

Pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza sem.IV bez uprawnień

Pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza sem.V bez uprawnień

Pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza sem.VI bez uprawnień

Pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza sem.IV z uprawnieniami

Pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza sem.V z uprawnieniami

Pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza sem.VI z uprawnieniami

Pedagogika, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna sem.IV bez uprawnień

Pedagogika, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna sem.V bez uprawnień

Pedagogika, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna sem.VI bez uprawnień

Pedagogika, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna sem.IV z uprawnieniami

Pedagogika, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna sem.V z uprawnieniami

Pedagogika, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna sem.VI z uprawnieniami

Prawo oświatowe

Problemy niedostosowania społecznego

Profilaktyka i terapia uzależnień

Programy autorskie do resocjalizacji

Programy autorskie w pracy opiekunczo-wychowawczej

Przedsiębiorczość w edukacji


Przygotowanie merytoryczne nauczyciela w zakresie edukacji wczesnoszkolnej nauka o języku

Psychologia rozwojowa

Psychologiczne podstawy edukacji

Zasady udzielania pierwszej pomocy i ratownictwo przedmedyczne

Readaptacja społeczna z metodyką pracy resocjalizacyjnej w warunkach izolacji 

Readaptacja społeczna z elementami pracy socjalnej


Resocjalizacja w środowisku otwartym 

Resocjalizacja w środowisku zamkniętym 

Seminarium

Socjologia edukacji i wychowania

Socjologiczne podstawy edukacji

System zarządzania i reagowania kryzysowego

Sztuka negocjacji

Technika z metodyką

Techniki pracy grupowej

Teoria wychowania fizycznego

Teoria wychowania

Terapia pedagogiczna z socjoterapią


Warsztaty umiejętności plastycznych

Warsztaty filmowe

Wczesnoszkolna edukacja muzyczna

Wczesnoszkolna edukacja plastyczna

Wczesnoszkolna edukacja matematyczna

Współczesne systemy opiekuńczo-wychowawcze

Wychowanie fizyczne

Wykład monograficzny.Wybrane zagadnienia z psychologii zarządzania. Społeczne kompetencje nauczyciela  i dyrektora szkoły 

Zintegrowana  edukacja wczesnoszkolna z metodyką

Edukacja przedszkolna z metodyką 


Metodyka pracy asystenta rodziny 

Metodyka wczesnoszkolnej edukacji matematycznej

Praktyczne zastosowanie pedagogiki planu daltońskiego i jenajskiego 

Współpraca pedagoga z rodzicami i środowiskiem 

Podstawy filozofii


STACJONARNE:

Fakultet: Aksjologia wychowania

Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka

BHP w placówkach oświatowo-wychowawczych


Diagnostyka resocjalizacyjna

Diagnostyka opiekuńczo-wychowawcza 

Diagnostyka pedagogiczna

Diagnostyka opiekuńczo-wychowawcza 

Dydaktyka ogólna

Edukacja międzykulturowa 

Edukacja przedszkolna z metodyką

Emisja głosu

Etyka zawodowa

Filozoficzne podstawy edukacji

Historia wychowania

Język obcy nowożytny


Język angielski

Język niemiecki

Język rosyjski

Kierowanie ludźmi w działalności obronnej

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja społeczna

Kultura fizyczna z metodyką

Metody diagnozowania w pracy społeczno- wychowawczej

Metodyka pracy kuratora sądowego

Metodyka pracy pracownika służb socjalnych

Metodyka pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 

Metodyka pracy pedagoga szkolnego 

Media w kulturze współczesnej

Multimedia w proc. dydaktycznym stacjonarne


Ochrona własności intelektualnej

Organizacje i subkultury młodzieżowe

Patologie społeczne z profilaktyką

Pedagogika czasu wolnego

Pedagogika opiekuńcza

Pedagogika rodziny

Pedagogika twórczości

Pedagogika szkoły

Podstawy profilatyki społecznej


Pedagogika społeczna

Podstawy pedeutologii

Podstawy prawa

Podstawy organizacji i zarządzania

Pojęcia i systemy pedagogiczne

Przygotowanie merytoryczne nauczyciela w zakresie edukacji wczesnoszkolnej: pojęcia i umiejętności matematyczne

Poradnictwo wychowawcze i opiekuńcze

Powszechna samoobrona i OC

Praca opiekuńczo-wychowawcza w instytucjonalnych środowiskach wychowawczych

Praca badawcza pedagoga

Praktyka:

Pedagogika, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z edukacją przedszkolną  sem.IV

Pedagogika, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z edukacją przedszkolną sem.V

Pedagogika, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z edukacją przedszkolnąsem. VI

Pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza sem.IV bez uprawnień

Pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza sem.V bez uprawnień

Pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza sem.VI bez uprawnień

Pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza sem.IV z uprawnieniami

Pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza sem.V z uprawnieniami

Pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza sem.VI z uprawnieniami

Pedagogika, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna sem.IV bez uprawnień

Pedagogika, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna sem.V bez uprawnień

Pedagogika, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna sem.VI bez uprawnień

Pedagogika, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna sem.IV z uprawnieniami

Pedagogika, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna sem.V z uprawnieniami

Pedagogika, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna sem.VI z uprawnieniami

Prawo oświatowe

Prawne podstawy edukacji i pracy pedagoga

Problemy dzieciństwa


Problemy współczesnych seniorów

Problemy niedostosowania społecznego

Profilaktyka i terapia uzależnień

Programy autorskie do resocjalizacji

Programy autorskie w pracy opiekunczo-wychowawczej


Przedsiębiorczość w edukacji

Przygotowanie merytoryczne nauczyciela w zakresie edukacji wczesnoszkolnej nauka o języku

Psychologia rozwojowa

Psychologiczne podstawy edukacji

Zasady udzielania pierwszej pomocy i ratownictwo przedmedyczne

Readaptacja społeczna z metodyką pracy resocjalizacyjnej w warunkach izolacji 

Readaptacja społeczna z elementami pracy socjalnej


Resocjalizacja w środowisku otwartym 

Resocjalizacja w środowisku zamkniętym 

Seminarium

Socjologia edukacji i wychowania

Socjologiczne podstawy edukacji

System zarządzania i reagowania kryzysowego

Sztuka negocjacji

Technika z metodyką

Techniki pracy grupowej

Teoria wychowania fizycznego

Teoria wychowania

Terapia pedagogiczna z socjoterapią


Warsztaty umiejętności plastycznych

Warsztaty filmowe

Warsztaty umiejętnosci wychowawczych


Wczesnoszkolna edukacja muzyczna

Wczesnoszkolna edukacja plastyczna

Wczesnoszkolna edukacja matematyczna

Współczesne systemy opiekuńczo-wychowawcze

Wychowanie fizyczne

Wykład monograficzny.Wybrane zagadnienia z psychologii zarządzania. Społeczne kompetencje nauczyciela  i dyrektora szkoły 

Zintegrowana  edukacja wczesnoszkolna z metodyką

Edukacja przedszkolna z metodyką 

Metodyka pracy asystenta rodziny 

Metodyka wczesnoszkolnej edukacji matematycznej

Praktyczne zastosowanie pedagogiki planu daltońskiego i jenajskiego 

Współpraca pedagoga z rodzicami i środowiskiem 

Podstawy filozofii

Wczesnoszkolna edukacja przyrodnicza i ekologiczna
projekt1projekt1

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl