Logowanie

Pedagogika karty przedmiotów

Aksjologia wychowania 

Aksjologia wychowania II stopnia

Aktualne badania w pedagogice społecznej

Aktualne problemy pedagogiki ogólnej

Aktualne problemy teorii wychowania

Alternatywne systemy pedagogiczne

Andragogika

Animacja społeczna

Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka

BHP w placówkach oświatowo - wychowawczych 

Diagnostyka pedagogiczna

Dydaktyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

Dziedzictwo kulturowe i historia regionu (ogólnouczelniany)

Dydaktyka ogólna

Edukacja a kultura

Edukacja międzykulturowa

Edukacja przedszkolna z metodyką

Edukacja obywatelska 

Elementy statystyki

Etyka zawodowa

Filozoficzne podstawy edukacji

Gerontologia społeczna

Historia Polski 

Historia wychowania

Język angielski

Kobiecość i męskość w kulturze 

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja społeczna

Kultura osobista i etykieta w działalności profesjonalnej

Literatura dziecięca

Logika

Mediacje i negocjacje

Metody diagnozowania w pracy społeczno-wychowawczej

Metodyka pracy kuratora sądowego

Metodyka pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Metoda ośrodków zainteresowań O. Decroly'ego

Metodologia badań pedagogicznych

Metodyka pracy socjoterapeutycznej z dzieckiem ze środowisk zagrożonych

Metodyka pracy resocjalizacyjnej

Metodyka pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Metodyka wczesnoszkolnej edukacji językowej i polonistycznej

Nauka o języku

Niedostosowanie społeczne

Nowe uzależnienia

Organizacje i subkultury młodzieżowe

Pedagogika Celestyna Freineta

Pedagogika małego dziecka

Pedagogika Marii Montessori

Pedagogika opiekuńcza

Pedagogika przedszkolna z metodyką

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika rodziny

Pedagogika społeczna

Podstawy dydaktyki

Podstawy efektywnego studiowania

Podstawy efektywnego studiowania - zagadnienia do testu

Podstawy interwencji kryzysowej

Podstawy pedeutologii

Podstawy prawne i organizacyjne oświaty i wychowania

Podstawy socjologii

Pojęcia i systemy pedagogiczne

Pojęcia i umiejętności matematyczne

Poradnictwo edukacyjno-zawodowe

Praca badawcza pedagoga

Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Problemy dzieciństwa

Problemy pedagogiki społecznej

Problemy współczesnej młodzieży

Profilaktyka społeczna

Programy autorskie w resocjalizacji

Programy profilaktyczne i kompensacyjne w pracy pedagoga

Przygotowanie merytoryczne nauczyciela w zakresie wczesnej edukacji: nauka o języku

Psychologia dziecka

Resocjalizacja w środowisku zamkniętym

Resocjalizacja w środowisku otwartym

Seminarium dyplomowe

Seminarium magisterskie

Społeczna pedagogika mediów 

Socjologia edukacji i wychowania

Socjologia problemów społecznych

Socjologia wielokulturowości

Socjologiczne podstawy edukacji

Teorie socjalizacji i enkulturacji

Teoria wychowania

Warsztaty kompetencji komunikacyjnych 

Warsztaty umiejętności plastycznych

Warsztaty umiejętności wychowawczych

Wczesna edukacja plastyczna

Wczesna edukacja przyrodnicza w zakresie edukacji przedszkolnej

Wczesna edukacja przyrodnicza i ekologiczna z metodyką 

Wczesna edukacja językowa i polonistyczna

Wybrane zagadnienia kryminologii i wiktymologii

Wychowanie morskie

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z metodyką


projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl