Logowanie

Pedagogika karty przedmiotów

prof Jerzy Kojkol Dziekan WNHiS, dr hab Jerzy KOJKOŁ, prof AMW

Karty przedmiotów:

Zasady efektywnego studiowania

Filozoficzne podstawy edukacji
 Astrid Męczkowska Christiansen dr hab. Astrid MĘCZKOWSKA-CHRISTIANSEN, prof. AMW

Karty przedmiotów:

Psychologiczn podstawy edukacji

Pojęcia i systemy pedagogiczne

Dydaktyka ogólna

Socjologiczne podstawy edukacji

Psychologia rozwojowa

Wczesna edukacja matematyczna

Społeczna psychologia rozwoju całożyciowego

Metodologia badań społecznych

Aksjologia wychowania

Metodyka wczesnej edukacji matematycznej

  dr hab. Iwona PIETKIEWICZ, prof. AMW

Karty przedmiotów:

Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka

Komunikacja interpersonalna

Edukacja zdrowotna

mgr Janetta CHARUTA-KOJKOŁ

Zastępca Dyrektora Instytutu Studiów Edukacyjnych  

Karty przedmiotów:

Wczesna edukacja matematyczna w zakresie edukacji przedszkolnej

Pedagogika Merii Montessori
   
   
dr hab. Lidia BURZYŃSKA-WENTLAND, prof. AMW

Dyrektor Instytutu Studiów Edukacyjnych

Karty przedmiotów:

Historia wychowania

Umiejętności akademickie

Metodyka pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Pedagogika porównawcza

Wybrane problemy pracy socjalnej

Dziedzictwo kulturowe i historia regionu (ogólnouczelniany)
  dr Adriana BARSKA

Karty przedmiotów:

Pedagogika czasu wolnego

Emisja głosu

Edukacja przez sztukę

Teoria wychowania estetycznego

Wczesna edukacja muzyczna

  dr Wincenty KARAWAJCZYK

Karty przedmiotów:

Metodologia badań pedagogicznych

Logika

Podstawy logiki (ogólnouczelniany)
   
  dr Agnieszka SUCHOCKA

Karty przedmiotów:

Teoria wychowania

Edukacja międzykulturowa

Warsztaty umiejętności wychowawczych

Pedagogika opiekuńcza

Aktualne problemy teorii wychowania

Metodyka pracy socjoterapeutycznej z dzieckiem ześrodowisk zagrożonych
 034k  dr Iwona Królikowska

Animacja społeczna

Socjologia wielokulturowości
   
Bart  dr hab. Grażyna BARTKOWIAK

Karty przedmiotów:

Podstawy przedsiębiorczości społecznej

Gerontologia społeczna

Podstawy prawne i organizacyjne oświaty i wychowania

Andragogika
g l  dr hab. Elżbieta GAWEŁ-LUTY

Informacje dodatkowe

Karty przedmiotów:

Socjologia edukacji i wychowania

Pedagogika społeczna

Problemy dzieciństwa

Problemy pedagogiki społecznej

Aktualne badania w pedagogice społecznej

Socjologia problemów społecznych

Pedagogika małego dziecka

zal  dr hab. Ewa ZALEWSKA

Podstawy pedeutologi

Alternatywne systemy pedagogiczne

Wczesna edukacja przyrodnicza i ekologiczna

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z metodyką

Wczesna edukacja przyrodnicza i ekologiczna w zakresie edukacji przedszkolnej

Podstawy dydaktyki

Dydaktyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

Pedagogika Celestyna Freineta

Wczesna edukacja przyrodnicza i ekologiczna z metodyką w zakresie edukacji przedszkolnej

dr hab. Anna Wasilewska

Karty przedmiotów:

Przygotowanie merytoryczne nauczyciela w zakresie wczesnej edukacji: nauka o języku

Praca badawcza pedagoga

Wczesna edukacja językowa i polonistyczna

Aktualne problemy pedagogiki ogólnej

Metodyka wczesnoszkolnej edukacji językowej i polonistycznej

Literatura dziecięca

dr Radosław Breska

Karty przedmiotów:

Pedagogika resocjalizacyjna

Resocjalizacja w środowisku otwartym

Problemy niedostosowania społecznego

Patologie społęczne z profilaktyką

Programy autorskie w resocjalizacji

Resocjalizacja w środowisku zamkniętym

Profilaktyka i terapia uzależnień

Readaptacja społeczna z elemantami pracy socjalnej

Podstawy profilaktyki społecznej

Diagnostyka pedagogiczna

Metody diagnozowania w praxy społeczno-wychowawczejdr Aleksandra Kurowska-Susdorf

Karty przedmiotów:

Edukacja przedszkolna z metodyką

Pedagogika przedszkolna z metodyką

Współpraca pedagoga z rodzicami i
środowiskiem lokalnym
mgr Wojciech Błażek

Karty przedmiotów:

Organizacje i subkultury młodzieżowe

Psychologia dziecka 024

mgr Katarzyna Zeman

Karty przedmiotów:

Pedagogika rodziny

Problemy współczesnej młodzieży
projekt1projekt1

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl