Logowanie

Pedagogika karty przedmiotów

Aksjologia wychowania

Aktualne badania w pedagogice społecznej

Aktualne problemy pedagogiki ogólnej

Aktualne problemy teorii wychowania

Alternatywne systemy pedagogiczne

Andragogika

Animacja społeczna

Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka

Diagnostyka pedagogiczna

Dydaktyka ogólna

Dydaktyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

Dziedzictwo kulturowe i historia regionu (ogólnouczelniany)

Edukacja międzykulturowa

Edukacja przedszkolna z metodyką

Edukacja przez sztukę

Edukacja zdrowotna

Emisja głosu

Elementy statystyki

Filozoficzne podstawy edukacji

Gerontologia społeczna

Historia Polski 

Historia wychowania

Komunikacja interpersonalna

Literatura dziecięca

Logika

Mediacje i negocjacje

Metodyka pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Metoda ośrodków zainteresowań O. Decroly'ego

Metodologia badań pedagogicznych

Metodologia badań społecznych

Metody diagnozowania w pracy społeczno-wychowawczej

Metodyka pracy socjoterapeutycznej z dzieckiem ze środowisk zagrożonych

Metodyka pracy resocjalizacyjnej

Metodyka pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Metodyka wczesnej edukacji matematycznej

Metodyka wczesnoszkolnej edukacji językowej i polonistycznej

Nauka o języku

Patologie społeczne z profilaktyką

Pedagogika Celestyna Freineta

Pedagogika czasu wolnego

Pedagogika małego dziecka

Pedagogika Marii Montessori

Pedagogika opiekuńcza

Pedagogika porównawcza

Pedagogika przedszkolna z metodyką

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika rodziny

Pedagogika społeczna

Podstawy dydaktyki

Podstawy efektywnego studiowania

Podstawy efektywnego studiowania - zagadnienia do testu

Podstawy interwencji kryzysowej

Podstawy logiki (ogólnouczelniany)

Podstawy pedeutologii

Podstawy prawne i organizacyjne oświaty i wychowania

Podstawy profilaktyki społecznej

Podstawy przedsiębiorczości społecznej

Podstawy socjologii

Pojęcia i systemy pedagogiczne

Pojęcia i umiejętności matematyczne

Poradnictwo edukacyjno-zawodowe

Praca badawcza pedagoga

Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Problemy dzieciństwa

Problemy niedostosowania społecznego

Problemy pedagogiki społecznej

Problemy współczesnej młodzieży

Profilaktyka i terapia uzależnień

Programy autorskie w resocjalizacji

Przygotowanie merytoryczne nauczyciela w zakresie wczesnej edukacji: nauka o języku

Psychologia dziecka

Psychologia rozwojowa

Psychologiczne podstawy edukacji

Readaptacja społeczna z elementami pracy socjalnej

Resocjalizacja w środowisku zamkniętym

Seminarium magisterskie

Socjologia edukacji i wychowania

Socjologia problemów społecznych

Socjologia wielokulturowości

Socjologiczne podstawy edukacji

Społeczna psychologia rozwoju całożyciowego

Teorie socjalizacji i enkulturacji

Teoria wychowania

Teoria wychowania estetycznego

Umiejętności akademickie

Warsztaty kompetencji komunikacyjnych

Warsztaty umiejętności wychowawczych

Wczesna edukacja językowa i polonistyczna

Wczesna edukacja matematyczna

Wczesna edukacja matematyczna w zakresie edukacji przedszkolnej

Wczesna edukacja muzyczna

Wczesna edukacja przyrodnicza i ekologiczna

Wczesna edukacja przyrodnicza w zakresie edukacji przedszkolnej

Wczesna edukacja przyrodnicza i ekologiczna z metodyką 

Wczesna edukacja językowa i polonistyczna

Współpraca pedagoga z rodzicami i środowiskiem lokalnym

Wybrane problemy pracy socjalnej

Wybrane zagadnienia kryminologii i wiktymologii

Wychowanie morskie

Zasady efektywnego studiowania

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z metodyką
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl