Logowanie

O projekcie

Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku Wojsko w systemie służb publicznych na AMW w GdyniGłównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych 40 studentek i studentów ostatnich czterech semestrów studiów pierwszego stopnia kierunku Wojsko w systemie służb publicznych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Rozwój kompetencji w ramach wymienionych obszarów odpowiada potrzebom krajowego otoczenia społeczno-gospodarczego prognozowanym na lata 2017-2018. 

Realizacja celu głównego przyczyni się do lepszego przygotowania 40 studentek i studentów do wejścia na rynek pracy. W związku z tym, studenci podniosą swoje kompetencje zawodowe, komunikacyjne i analityczne poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach, kursach, warsztatach i pracach projektowych. Dodatkowym elementem ewaluacyjnym będą podsumowujące każdy cykl projektowy podróże studyjne do trzech polskich szkół wyższych o profilu wojskowym: Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. 

Projekt „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów Wojsko w systemie służb publicznych na AMW w Gdyni” będzie realizowany od 02.01.2017 r. do 30.09.2018 r. Projekt uzyskał finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na Program Rozwoju Kompetencji dotyczący podnoszenia kompetencji osób uczestniczących 
w edukacji na poziomie wyższym w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.


loga UE

projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl