Logowanie

Artykuły filtrowane wg daty: środa, 06 grudzień 2017

Kontakt

Opiekun Koła - dr Roman Kraiński
Prezes Koła - Klaudia Kamer
Zastępca prezesa - Izabela Nowicka
Sekretarz Koła - Sylwia Lewandowska

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Władze

Opiekunem Koła - dr Roman Kraiński
Prezes Koła - Klaudia Kamer
Zastępca prezesa - Izabela Nowicka
Sekretarz Koła - Sylwia Lewandowska

Zespół

Opiekunem Koła - dr Roman Kraiński
Prezes Koła - Klaudia Kamer
Zastępca prezesa - Izabela Nowicka
Sekretarz Koła - Sylwia Lewandowska

Statut

Statut Koła Naukowego Młodego Menadżera
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§ 1.
Niniejszy statut reguluje działalność Koła Młodego Menadżera Studentów Akademii Marynarki Wojennej zwanego dalej „Kołem”.
§ 2.
Koło jest uczelnianą organizacją studencką działającą na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia.
§ 3.
Koło zostało powołane z inicjatywy studentów Uczelni wymienionej w § 2.
§ 4.
Koło w zakresie swojej działalności oraz zainteresowań może współpracować z powiązanymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, a także innymi działającymi kołami naukowymi.
§ 5.
Koło Naukowe działa głównie na terenie Akademii Marynarki Wojennej; może także prowadzić działalność na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami prawa.
§ 6.
Koło ma prawo używania znaków i pieczęci wg zatwierdzonych przez siebie wzorów.
§ 7.
Koło jest dobrowolną i samorządną organizacją studencką.
§ 8.
Koło powołuje się na czas nieokreślony.
§ 9.
Opiekę merytoryczną nad pracą Koła sprawuje jego Opiekun.
Rozdział II
Cele i przedmiot działalności Koła
§ 10.
Celem działalności Koła jest:
a) rozwijanie zainteresowań i kompetencji związanych z tematyką ekonomii, rachunkowości i finansów pośród członków Koła oraz studentów Akademii Marynarki Wojennej;
b)   poszerzanie wiedzy członków Koła oraz studentów Akademii Marynarki Wojennej odnośnie finansowej i ekonomicznej strony prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
c) zaznajomienie Studentów Akademii Marynarki Wojennej z zagadnieniami przydatnymi podczas rozmów kwalifikacyjnych;
d)   przygotowywanie przykładowych biznesplanów;
e)   szerzenie dobrego imienia Akademii Marynarki Wojennej.
§ 11.
Cele statutowe realizowane są poprzez:
a) aktywność członków Koła;
b) utrzymywanie współpracy z organizacjami powiązanymi tematycznie z działalnością Koła;
c) organizowanie warsztatów i spotkań tematycznych na terenie Uczelni jak i poza nią.
Rozdział III
Członkostwo
§ 12.
Członkami Zwyczajnymi Koła, zwanymi dalej członkami, mogą być studenci Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni zainteresowani rozwijaniem umiejętności związanych z ekonomią, finansami i rachunkowością.
§ 13.
Członkostwo w Kole wygasa w przypadku:
a) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Koła;
b) śmierci członka;
c) utraty statusu studenta;
d) rozwiązania Koła, o którym jest mowa w § 34.
Rozdział IV
Prawa i obowiązki członków Koła
§ 14.
Członek Koła ma obowiązek:
a) przestrzegać postanowień statutu Koła oraz uchwał jego organów;
b) terminowo wywiązywać się z powierzonych prac;
c) aktywnie przyczyniać się do kształtowania i realizacji programu Koła;
d) dbania o dobry wizerunek Koła;
e) czynnego uczestniczenia w pracach Koła;
f) poszanowania zasad współżycia społecznego.
§ 15.
Członek Koła ma prawo:
a) uczestniczyć w pracach Koła;
b) korzystać z pomocy pracowników naukowych jednostki, przy której afiliowane jest Koło;
c) do czynnego i biernego prawa wyborczego w organach Koła;
d) udziału we wszelkich projektach organizowanych przez Koło;
e) wypowiadania się i zgłaszania wniosków dotyczących Koła.
§ 16.
W przypadkach poważnego naruszenia Statutu Koła, Zarząd może podjąć decyzje o skreśleniu z Listy Członków Koła.
Rozdział V
Władze Koła
§ 17.
Władze Koła stanowi:
1. Zgromadzenie Członków Koła;
2. Zarząd Koła, zwany dalej Zarządem.
Rozdział VI
Zgromadzenie Członków Koła
§ 18.
Zgromadzenie Członków Koła jest najwyższą władzą Koła.
§ 19.
W skład Zgromadzenia Członków wchodzą wszyscy Członkowie.
§ 20.
Każdemu Członkowi wchodzącemu w skład Zgromadzenia przysługuje jeden głos.
§ 21.
Zgromadzenie Członków może zostać zwołane na wniosek Zarządu lub przynajmniej ½ ogólnej liczby członków.

§ 22.
Informacja o terminie, miejscu i tematyce poruszanej na Zgromadzeniu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW.
§ 23.
Za wykonanie § 22. Odpowiedzialny jest wnioskodawca, o którym jest mowa w § 21. lub osoba, której ta funkcja została powierzona przez Zgromadzenie.
§ 24.
Do obowiązków i kompetencji Zgromadzenia Członków należy:
1.    Wybór i odwoływanie Członków Zarządu Koła w jawnym głosowaniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków;
2.    Podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu i rozwiązaniu Koła przy kwalifikowanej większości ½ (3/5) głosów w obecności co najmniej połowy (2/3) ogólnej liczby członków;
3.    Rozpatrywanie skarg Członków Koła na działalność Członków Zarządu Koła większością obecnych;
4.    Podejmowanie decyzji w sprawie uchylenia decyzji Zarządu zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków;
5.    Podejmowanie decyzji odnośnie kierunków działalności Koła większością obecnych.
Rozdział VII
Zarząd
§ 25.
Zarząd liczy trzech członków:
a) Prezesa;
b) Wiceprezesa;
c) Sekretarza,
wybranych przez Zgromadzenie Członków Koła zwykłą większością głosów, podczas pierwszego spotkania w danym roku akademickim. Jest on najwyższą władzą Koła.
§ 26.
Na czele Zarządu stoi Prezes, który kieruje jego pracami. Podczas jego nieobecności pracami Zarządu kieruje Wiceprezes.
§ 27.
Zarząd jest powoływany na okres jednego roku.
§ 28.
Kompetencje i obowiązki Zarządu:
a) zatwierdzanie kandydatów na członków Koła;
b) kierowanie działalnością Koła i organizowanie jego prac;
c) reprezentowanie Koła;
d) składanie sprawozdania ze swojej działalności i powierzonych mu środków w momencie upływu kadencji.
§ 29.
W przypadku równowagi głosów podczas głosowania, decydujący jest głos Prezesa.
§ 30.
Zarząd ma prawo upoważnić dowolnego członka do reprezentowania Koła w określonej dziedzinie i w określonym czasie.
Rozdział VIII
Finansowanie Koła
§ 31.
Koło finansuje swoja działalność z:
a) dotacji ze strony władz Akademii Marynarki Wojennej;
b) prowadzonych przedsięwzięć, sponsoringu, dotacji, darowizn.
§ 32.
1. Dochody Koła przeznaczane mogą być wyłącznie na finansowanie realizacji celów statutowych;
2. O podziale środków finansowych Koła decyduje Zgromadzenie Członków Koła;
3. Zarząd Koła przedstawia Kwestorowi sprawozdanie z otrzymanych środków finansowych nie rzadziej niż raz w semestrze.
Rozdział IX
Kompetencje władz Uczelni względem Koła Naukowego
§ 33.
Rektor uchyla uchwałę władz Koła Naukowego niezgodną z przepisami ustawowymi, statutem uczelni lub statutem Koła.
Rozdział X
Rozwiązanie Koła
§ 34.
Koło ulega rozwiązaniu w przypadku:
a) braku możliwości zapewnienia ciągłości jego działania;
b) odpowiedniej uchwały Zgromadzenia Członków Koła;
c) Senat, na wniosek Rektora rozwiązuje Koło Naukowe, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów ustawowych, statutu Uczelni lub statutu Koła.
Rozdział XI -
Postanowienia końcowe
§ 35.
Spotkania Koła odbywają się w zgodzie z jego celami w nieregularnych odstępach czasu.
§ 36.
W spotkaniach Koła mogą brać udział teoretycy i praktycy związani z obszarem działalności Koła.
§ 37.
Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zgromadzenie Członków Koła oraz zatwierdzenie i zarejestrowanie Koła w rejestrze uczelnianych organizacji studenckich przy Rektorze-Komendancie Akademii Marynarki Wojennej.
Subskrybuj to źródło RSS
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl