Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 994.
Logowanie

Pedagogika II stopień


PEDAGOGIKA
(studia magisterskie, profil praktyczny)

Specjalność: wczesna edukacja z terapią pedagogiczną

Opis specjalności:
Studia II stopnia na kierunku pedagogika o specjalności wczesna edukacja z terapią pedagogiczną adresowane są do absolwentów studiów licencjackich na kierunkach społecznych i humanistycznych oraz absolwentów innych kierunków pod warunkiem posiadania przez nich „przygotowania pedagogicznego” (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.).
W trakcie studiów kandydaci nieposiadający przygotowania pedagogicznego uzyskują stosowne kwalifikacje, realizując moduł pedagogiczno-psychologiczno-dydaktyczny zgodny ze standardami kształcenia nauczycieli określonych w „Standardach kształcenia nauczycieli 2012”.
Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz prowadzenia wszystkich zajęć dydaktycznych i wychowawczych wynikających z podstawy programowej w klasach początkowych szkoły podstawowej i w przedszkolach. Ponadto absolwent specjalności wczesna edukacja z terapią pedagogiczną posiada kompetencje do diagnozy i terapii pedagogicznej w zakresie przedszkola i wczesnych klas szkoły podstawowej. Posiada kompetencje w zakresie wspierania edukacyjnego i rozwojowego dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolach i klasach I-III.
Praktyczny profil studiów umożliwia studentom uczenie się przez działanie w trakcie licznych zajęć o charakterze warsztatowym i projektowym, prowadzonych przez nauczycieli o znaczącym doświadczeniu praktycznym. Studia obejmują obowiązkową praktykę zawodową realizowaną w placówkach oświatowych.

Absolwent posiada umiejętności i kompetencje w zakresie:
• tworzenia własnego warsztatu metodycznego;
• refleksyjnego spojrzenia na kształtowanie własnego rozwoju zawodowego;
• komunikowania się przy użyciu różnych technik z podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym i terapii pedagogicznej;
• diagnozowania i wspierania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz terapii pedagogicznej;
• wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wybrane przedmioty:
• Przygotowanie merytoryczne nauczyciela: pojęcia i umiejętności matematyczne;
• Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej;
• Metodyka wczesnej edukacji językowej i polonistycznej;
• Edukacja społeczna i obywatelska dziecka w młodszym wieku szkolnym;
• Drama i teatr dziecięcy w terapii;
• Arteterapia;
• Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych i metodyka terapii pedagogicznej;
• Metodyka pracy socjoterapeutycznej z dzieckiem;
• Metody wspierania rodziny;
• Dyscyplina w klasie szkolnej;
• Pedagogika Marii Montessori;
• Metoda ośrodków zainteresowań Decroly'ego;
• Pedagogika Celestyna Freineta.

Przykładowe miejsca pracy:
Absolwent tej specjalności uzyska zarówno formalne, jak i merytoryczne kwalifikacje do podjęcia pracy w instytucjach takich jak przedszkola, szkoły podstawowe (klasy I-III), świetlice szkolne.

Specjalność: pedagogika społeczna, profil praktyczny

Opis specjalności:
Studia II stopnia na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika społeczna adresowane są do absolwentów studiów licencjackich na kierunkach społecznych i humanistycznych oraz absolwentów innych kierunków pod warunkiem posiadania „przygotowania pedagogicznego”.
W trakcie trwania studiów kandydaci mogą uzyskać „przygotowanie pedagogiczne” w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (uzyskane uprawnienia nie dają „kwalifikacji nauczycielskich”).
Studia przygotowują studentów do aktywności zawodowej w instytucjach i organizacjach zajmujących się edukacją całożyciową i animacją społeczną. Pedagogika społeczna jest obszarem wiedzy społecznie użytecznej, możliwej do wykorzystania we wszystkich obszarach profesjonalnie pojmowanej pracy środowiskowej i pracy w instytucjach o charakterze wychowawczo – edukacyjnym, opiekuńczym, resocjalizacyjnym, socjalno – pomocowym. Praktyczny profil studiów umożliwia studentom uczenie się przez działanie w trakcie licznych zajęć o charakterze warsztatowym i projektowym, prowadzonych przez nauczycieli o znaczącym doświadczeniu praktycznym. Studia obejmują obowiązkową praktykę zawodową.

Wybrane przedmioty:
• Pedagogika społeczna
• Antropologia kulturowa
• Społeczna psychologia rozwoju całożyciowego
• Socjologia problemów społecznych
• Aktualne problemy pedagogiki ogólnej
• Aktualne badania w pedagogice społecznej
• Edukacja obywatelska
• Profilaktyka społeczna
• Edukacja zdrowotna
• Readaptacja społeczna osób poszkodowanych w misjach wojskowych
• Readaptacja społeczna skazanych
• Podstawy interwencji kryzysowej
• Praca psychoedukacyjna z seniorami
• Gerontologia społeczna
• Wybrane problemy pracy socjalnej
• Pedagogika rodziny
• Podstawy streetworkingu
• Podstawy przedsiębiorczości społecznej
• Praktyka zawodowa
 
Przykładowe miejsca pracy:
Absolwent specjalności jest w szczególności przygotowany do pracy w następujących instytucjach i organizacjach:
• całodobowe i dzienne domy pomocy społecznej;
• domy seniora;
• kluby i centra seniora;
• jednostki samorządowe, fundacje i stowarzyszenia wspierające proces całożyciowego uczenia się;
• fundacje, stowarzyszenia i organizacje samorządowe zajmujące się wspieraniem procesu integracji społecznej i przeciwdziałaniu społecznemu wykluczeniu
i marginalizacji;
• centra pomocy społecznej i ośrodki wspierania rodziny;
• hospicja i fundacje hospicyjne wspierające rodziny i osoby osierocone;
• służby mundurowe z uwzględnieniem oddziałów zajmujących się rekonwersją i pomocą poszkodowanym w misjach poza granicami kraju;
• resort sprawiedliwości (w roli kuratora sądowego, po spełnieniu wymagań resortowych).

Specjalność: pedagogika społeczna w systemie służb mundurowych

Opis specjalności:
Studia II stopnia na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika społeczna w systemie służb mundurowych adresowane są do absolwentów studiów licencjackich na kierunkach społecznych i humanistycznych oraz absolwentów innych kierunków pod warunkiem posiadania „przygotowania pedagogicznego”.
W trakcie trwania studiów kandydaci mogą uzyskać „przygotowanie pedagogiczne” w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (uzyskane uprawnienia nie dają „kwalifikacji nauczycielskich”).
Praktyczny profil studiów umożliwia studentom uczenie się przez działanie w trakcie licznych zajęć o charakterze warsztatowym i projektowym, prowadzonych przez nauczycieli o znaczącym doświadczeniu praktycznym. Studia obejmują obowiązkową praktykę zawodową.

Absolwent kierunku Pedagogika, specjalność pedagogika społeczna w systemie służb mundurowych posiada tytuł magistra pedagogiki oraz kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w placówkach o następujących obszarach działania:
• diagnozowanie społeczne i projekty socjalne przeciwdziałające marginalizacji jednostek i grup defaworyzowanych;
• podejmowanie działań aktywizujących środowisko lokalne we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami samoorganizującego się społeczeństwa obywatelskiego (budowanie silnej społeczności lokalnej);
• animacja społeczno-kulturalna;
• organizowanie środowiskowego systemu wsparcia i opieki dla dziecka i rodziny;
• organizowanie inicjatyw obywatelskich w zakresie pomocy społecznej;
• wsparcie, pomoc oraz poradnictwo osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
• zapobieganie patologiom społecznym;
• budowanie systemu bezpieczeństwa społecznego na poziomie lokalnym z wykorzystaniem instrumentów będących w posiadaniu służb mundurowych.

Przykładowe miejsca pracy:
Absolwent specjalności jest w szczególności przygotowany do pracy w następujących instytucjach i organizacjach:
• całodobowe i dzienne domy pomocy społecznej;
• domy seniora;
• kluby i centra seniora;
• jednostki samorządowe, fundacje i stowarzyszenia wspierające proces całożyciowego uczenia się;
• fundacje, stowarzyszenia i organizacje samorządowe zajmujące się wspieraniem procesu integracji społecznej i przeciwdziałaniu społecznemu wykluczeniu
i marginalizacji;
• centra pomocy społecznej i ośrodki wspierania rodziny;
• hospicja i fundacje hospicyjne wspierające rodziny i osoby osierocone;
• służby mundurowe z uwzględnieniem oddziałów zajmujących się rekonwersją i pomocą poszkodowanym w misjach poza granicami kraju;
• resort sprawiedliwości (w roli kuratora sądowego, po spełnieniu wymagań resortowych).

Specjalność: pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii

Opis specjalności:
Studia II stopnia na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii adresowane są do absolwentów studiów licencjackich na kierunkach społecznych i humanistycznych oraz absolwentów innych kierunków pod warunkiem posiadania „przygotowania pedagogicznego”.
W trakcie trwania studiów kandydaci mogą uzyskać „przygotowanie pedagogiczne” w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (uzyskane uprawnienia nie dają „kwalifikacji nauczycielskich”).
Praktyczny profil studiów umożliwia studentom uczenie się przez działanie w trakcie licznych zajęćo charakterze warsztatowym i projektowym, prowadzonych przez nauczycieli o znaczącym doświadczeniu praktycznym. Studia obejmują obowiązkową praktykę zawodową.

Studia II stopnia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii dają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Ponad to absolwent uzyskuje kompetencje do rozpoznawania symptomów zaburzeń zachowania; diagnozowania niedostosowania społecznego; projektowania oraz realizacji zajęć wychowawczych, socjoterapeutycznych i psychokorekcyjnych.
Absolwenci nabywają też kompetencje do podejmowania działań w zakresie profilaktyki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień, niedostosowania społecznego i przestępczości. Osoby kończące studia uzyskują podstawową wiedzę w zakresie organizacji i kierowania placówkami resocjalizacyjnymi.

Wybrane przedmioty:
• Społeczna psychologia rozwoju całożyciowego
• Metodologia badań społecznych
• Metody diagnozowania w pracy społeczno-wychowawczej
• Problemy pedagogiki resocjalizacyjnej
• Edukacja obywatelska
• Profilaktyka społeczna
• Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży
• Praktyka zawodowa
• Socjoterapia
• Metodyka pracy resocjalizacyjnej
• Podstawy pomocy psychologicznej i psychoterapii
• Praca z grupami defaworyzowanymi
• Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii
• Konstruowanie IPR
• Wybrane zagadnienia zarządzania zespołem i instytucją resocjalizacyjną
• Teatr resocjalizacyjny i psychodrama/ Edukacja przez sztukę
• Resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego/Programy profilaktyczne i resocjalizacyjne w pracy pedagoga szkolnego
• Ewolucja systemów resocjalizacyjnych
• Podstawy interwencji kryzysowej/Readaptacja społeczna osób poszkodowanych w misjach wojskowych
• Wybrane zagadnienia pracy z nieletnimi/Doradztwo zawodowe w pracy z osobami resocjalizowanymi
• Wybrane zagadnienia metodyki pracy z osobami uzależnionymi
• Wybrane zagadnienia metodyki pracy z rodziną w kryzysie
• Wybrane zagadnienia metodyki pracy penitencjarnej
• Patologie społeczne z elementami kryminologii

Przykładowe miejsca pracy:
Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w następujących instytucjach i organizacjach:
• Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii
• Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze
• Ośrodki Kuratorskie
• świetlice środowiskowe
• Schroniska dla Nieletnich
• Zakłady Poprawcze
• Areszty Śledcze i Zakłady Karne
• Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz szkoły
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl