Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 994.
Logowanie

Pedagogika II stopień


PEDAGOGIKA
(studia magisterskie, profil praktyczny)
Specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna

Opis specjalności
Studia II stopnia na kierunku pedagogika o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna przygotowują kandydatów posiadających już przygotowanie pedagogiczne (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela lub Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, Dz.U. 2009 nr 50 poz. 400) do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I-III szkoły podstawowej.
Absolwenci tej specjalności uzyskują tytuł magistra pedagogiki oraz kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela w klasach I – III szkoły podstawowej.
Praktyczny profil studiów umożliwia studentom uczenie się przez działanie w trakcie licznych zajęć o charakterze warsztatowym i projektowym, prowadzonych przez nauczycieli
o znaczącym doświadczeniu praktycznym. Studia obejmują obowiązkową praktykę zawodową realizowaną w placówkach oświatowych.

Wybrane przedmioty:

• Pedagogika społeczna
• Społeczna psychologia rozwoju całożyciowego
• Aktualne problemy teorii wychowania
• Aktualne problemy pedagogiki ogólnej
• Pedagogika dziecka
• Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
• Dydaktyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
• Edukacja przyrodnicza i ekologiczna z metodyką
• Edukacja społeczna i obywatelska dziecka w młodszym wieku
• Edukacja przez sztukę
• Pojęcia i umiejętności matematyczne
• Podstawy terapii logopedycznej
• Nauka o języku i kultura języka
• Literatura dziecięca
• Metodyka wczesnoszkolnej edukacji polonistycznej
• Metodyka wczesnoszkolnej edukacji matematycznej
• Metodyka pracy asystenta rodziny
• Metodyka pracy socjoterapeutycznej z dzieckiem ze środowisk zagrożonych
• Metodyka zajęć technicznych i komputerowych
• Kultura fizyczna z metodyką
• Metoda ośrodków zainteresowań Decroly'ego
• Pedagogika Celestyna Freineta
• Pedagogika Marii Montessorii
• Praktyczne zastosowanie pedagogiki planu daltońskiego i jenajskiego
• Warsztat edukacji teatralnej
• Warsztat edukacji plastycznej
• Warsztat edukacji muzycznej
• Emisja głosu
•Współpraca pedagoga z rodzicami i środowiskiem lokalnym
• Podstawy przedsiębiorczości społecznej

Przykładowe miejsca pracy:
Absolwent tej specjalności uzyska zarówno formalne, jak i merytoryczne kwalifikacje do podjęcia pracy w instytucjach takich jak szkoły podstawowe (klasy I-III), przedszkola, świetlice szkolne.


Specjalność: pedagogika społeczna, profil praktyczny
Opis specjalności

Studia II stopnia na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika społeczna adresowane są do absolwentów studiów licencjackich na kierunkach społecznych i humanistycznych oraz absolwentów innych kierunków pod warunkiem posiadania "przygotowania pedagogicznego"
Studia II stopnia na kierunku pedagogika przygotowują studentów do aktywności zawodowej w instytucjach i organizacjach zajmujących się edukacją całożyciową i animacją społeczną. Pedagogika społeczna jest obszarem wiedzy społecznie użytecznej, możliwej do wykorzystania we wszystkich obszarach profesjonalnie pojmowanej pracy środowiskowej i pracy w instytucjach o charakterze wychowawczo – edukacyjnym, opiekuńczym, resocjalizacyjnym, socjalno – pomocowym.
Do podstawowego obszaru działania pedagoga społecznego zaliczamy:
• animację społeczno-kulturową w środowisku,
• integrowanie działań nauczycieli rodziców i instytucji zajmujących się wychowaniem dzieci i młodzieży,
• praca z jednostkami i grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
• organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szczególne z grup ryzyka (zagrożonych niedostosowaniem społecznym),
• promowanie nowych form zaspokajania potrzeb ludzkich, pomoc w przystosowaniu się do zmian związanych z rozwojem i postępem społecznym.
W trakcie trwania nauki student zdobywa kompetencje przygotowujące go do działalności zawodowej obejmującej m. in.:
• wspieranie rozwoju społeczeństwa równych szans poprzez działania edukacyjne i kulturalne;
• udzielanie innym pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych (np. bezdomność, samotne macierzyństwo, trwałe bezrobocie);
• wspieranie osób i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem;
• działania adresowane do osób w wieku senioralnym;
• wspieranie inicjatyw społecznych;
• pomoc w rozwoju lokalnych społeczności zorientowana na rozwój kapitału społecznego
• streetworking (praca z dziećmi ulicy).
Znaczący udział w realizowanym programie studiów mają zajęcia o charakterze praktycznym i praktyki zawodowe, zorientowana na jak najlepsze przygotowanie studenta do aktywności profesjonalnej.

Wybrane przedmioty:

• Pedagogika społeczna
• Antropologia kulturowa
• Społeczna psychologia rozwoju całożyciowego
• Socjologia problemów społecznych
• Aktualne problemy pedagogiki ogólnej
• Aktualne badania w pedagogice społecznej
• Edukacja obywatelska
• Profilaktyka społeczna
• Edukacja zdrowotna
• Readaptacja społeczna osób poszkodowanych w misjach wojskowych
• Readaptacja społeczna skazanych
• Podstawy interwencji kryzysowej
• Praca psychoedukacyjna z seniorami
• Gerontologia społeczna
• Wybrane problemy pracy socjalnej
• Pedagogika rodziny
• Podstawy streetworkingu
• Podstawy przedsiębiorczości społecznej
• Praktyka zawodowa
Przykładowe miejsca pracy:
Absolwent specjalności jest w szczególności przygotowany do pracy w następujących instytucjach i organizacjach:
• całodobowe i dzienne domy pomocy społecznej;
• całodobowe i dzienne domy pomocy społecznej;
• domy seniora;
• kluby i centra seniora;
• jednostki samorządowe, fundacje i stowarzyszenia wspierające proces całożyciowego uczenia się;
• fundacje, stowarzyszenia i organizacje samorządowe zajmujące się wspieraniem procesu integracji społecznej i przeciwdziałaniu społecznemu wykluczeniu
i marginalizacji;
• centra pomocy społecznej i ośrodki wspierania rodziny;
• hospicja i fundacje hospicyjne wspierające rodziny i osoby osierocone;
• służby mundurowe z uwzględnieniem oddziałów zajmujących się rekonwersją
i pomocą poszkodowanym w misjach poza granicami kraju;
• resort sprawiedliwości (w roli kuratora sądowego, po spełnieniu wymagań resortowych).
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl