Logowanie

Pedagogika - studia I stopnia

PEDAGOGIKA
(studia licencjackie, profil ogólnoakademicki)

Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Opis specjalności:

Studenci otrzymują wszechstronne przygotowanie do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Będą przygotowani do dokonywania diagnozy sytuacji wychowawczych i opiekuńczych, prowadzenia działań opiekuńczo-wychowawczych, kompensacyjnych oraz profilaktycznych w zakresie opieki i wychowania.

Absolwenci specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza uzyskują przygotowanie pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (uzyskane uprawnienia nie dają „kwalifikacji nauczycielskich”).

Absolwent posiada kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga w przedszkolach, szkołach podstawowych i innych placówkach oświatowo-wychowawczych takich jak domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania (bursy, internaty).

Przykładowe przedmioty:

- Teoretyczne podstawy wychowania,
- Psychologia,
- Socjologia,
- Pedagogika społeczna,
- Edukacja międzykulturowa,
- Pedagogika opiekuńcza,
- Poradnictwo wychowawcze i rodzinne,
- Pedagogika twórczości,
- Metodyka pracy pedagoga szkolnego.

Przykładowe miejsca pracy:

Absolwent tej specjalności uzyska zarówno formalne, jak i merytoryczne kwalifikacje do podjęcia pracy w instytucjach takich jak instytucje opieki nad dzieckiem, środowiskowe ośrodki opieki nad dzieckiem oraz całkowitej opieki dla dorosłych, świetlice szkolne i środowiskowe, instytucje wychowania pozaszkolnego, a także w organizacjach pozarządowych i administracji oświatowo-wychowawczej.

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna

Opis specjalności:

Studia kształtują kompetencje niezbędne do pracy w zawodzie pedagoga resocjalizacyjnego. Mają na celu kształtowanie umiejętności i wiedzy studenta w zakresie orientacji w wybranych obszarach prawa, umiejętności dokonywania diagnostyki środowiskowej, tworzenia programów wychowawczych, resocjalizacyjnych i socjalnych, projektowania indywidualnych programów resocjalizacji w środowiskach zamkniętym i otwartym, a także programów usamodzielniania. Ważną rolę w programie studiów zajmuje kształtowanie umiejętności społecznych, w tym mediacyjnych, przywódczych i motywacyjnych, a także kompetencji zarządzania w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych. Poza realizacją specjalistycznych przedmiotów teoretycznych, kładziony jest nacisk na zajęcia prowadzone z przedstawicielami instytucji i organizacji rządowych takich jak Wojsko Polskie, Policja czy Służba Więzienna.

Absolwenci uzyskują przygotowanie pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (uzyskane uprawnienia nie dają „kwalifikacji nauczycielskich”).

Przykładowe przedmioty:

- Pedagogika resocjalizacyjna,
- Patologie społeczne,
- Profilaktyka i terapia uzależnień,
- Zasady udzielania pierwszej pomocy i ratownictwo medyczne,
- Metodyka pracy kuratora sądowego,
- Psychologia,
- Socjologia,
- Pedagogika społeczna,
- Edukacja międzykulturowa.

Przykładowe miejsca pracy:

Absolwenci tej specjalności uzyskują uprawnienia i kompetencje pozwalające im na podjęcie pracy w instytucjach podlegających Ministerstwu Sprawiedliwości oraz Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z edukacją przedszkolną

Opis specjalności:

Specjalność wyposaża studentów w wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i metodyczną, przygotowującą przyszłych nauczycieli do wszechstronnego wspomagania rozwoju dziecka w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Absolwenci tej specjalności uzyskują formalne kwalifikacje („uprawnienia pedagogiczne") do wypełniania roli zawodowej nauczyciela w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I – III.

Wybrane przedmioty:

- Podstawy filozofii,
- Wprowadzenie do psychologii,
- Dydaktyka ogólna,
- Socjologia edukacji i wychowania,
- Pedagogika twórczości,
- Pedagogika społeczna,
- Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z metodyką,
- Edukacja przedszkolna z metodyką,
- Wczesnoszkolna edukacja przyrodnicza i ekologiczna,
- Wczesnoszkolna edukacja matematyczna,
- Wczesnoszkolna edukacja muzyczna,
- Wczesnoszkolna edukacja plastyczna,
- Warsztaty umiejętności wychowawczych,
- Pedagogika szkoły,
- Problemy dzieciństwa.

Przykładowe miejsca pracy:

Absolwent tej specjalności uzyska zarówno formalne, jak i merytoryczne kwalifikacje do podjęcia pracy w instytucjach takich jak szkoły podstawowe (klasy I-III), przedszkola, żłobki, specjalistyczne placówki podlegające Ministerstwu Zdrowia oraz Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, kluby dziecięce, świetlice i inne instytucje opiekuńczo-edukacyjne dla najmłodszych.

projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl