Ostrzeżenie
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 994.
Logowanie

Wymagane dokumenty- rekrutacja

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW dla kandydatów na studia I stopnia:
 • Własnoręcznie wypełniony i podpisany formularz podania (ankiety) o przyjęcie na studia:
 • Poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów.
 • Poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami.
 • Oświadczenie kandydata na studia lub studenta przenoszącego się z innej uczelni o kontynuowaniu studiów i/lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej - instrukcja i dokument do pobrania tutaj.
 • Aktualna, jedna fotografia kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW dla kandydatów na studia II stopnia:
 • Własnoręcznie wypełniony i podpisany formularz podania (ankiety) o przyjęcie na studia:
 • Poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów - w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia.
 • Poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami.
 • W zależności od warunków podanych w szczegółowych zasadach rekrutacji na określony kierunek studiów: zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych z całego okresu studiów. Wymienione dokumenty winny być wystawione lub poświadczone przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem. Zaświadczenie musi zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen.
 • Oświadczenie kandydata na studia lub studenta przenoszącego się z innej uczelni o kontynuowaniu studiów i/lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej - instrukcja i dokument do pobrania tutaj.
 • Aktualna, jedna fotografia kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
projekt1projekt11121

Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Telefon/Fax: 261 26 25 85
Dziekanat: 261 26 25 08
dziekanat.wnhis@amw.gdynia.pl